Technische specificaties

Hoofdstuk 1 - Inleiding

Dit document beschrijft de technische specficaties met betrekking tot Nuts van KIK-V. KIK-V, Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg, is een initiatief waarin instellingen voor verpleeghuiszorg (als aanbieder) en andere partijen met een publieke taak (als afnemer) samenwerken om de gegevensuitwisseling over kwaliteit en bedrijfsvoering te verbeteren. De leveranciersspecificatie is opgesteld door KIK-V samen met de betrokken ketenpartijen en softwareleveranciers en in afstemming met het Nuts-initiatief (samen “wij” en “we”).

De leveranciersspecificatie beschrijft het elektronische vraag- en antwoordspel voor de uitwisseling van kwaliteits- en bedrijfsvoeringsinformatie via Nuts. Dit vraag- en antwoordspel is zowel procesmatig als technisch beschreven. De specificatie kent haar fundering in een bredere set van afspraken ter verbetering van de gegevensuitwisseling over kwaliteit en bedrijfsvoering in de verpleeghuiszorg, de Afsprakenset KIK-V. In de afsprakenset is tevens beschreven hoe deze leveranciersspecificatie zich verhoudt tot de rest van de afsprakenset [link overkoepelende introductie afspraken gegevensuitwisseling].

Ketenpartijen en hun softwareleveranciers die technisch willen aansluiten op KIK-V vinden in deze leveranciersspecificatie de noodzakelijke inzichten om tot een succesvolle koppeling via Nuts te komen. De specificatie beschrijft naar goed gebruik slechts zaken die nodig zijn voor een goede werking het vraag- en antwoordspel en het onderlinge vertrouwen in de gegevensuitwisseling. Denk daarbij aan afspraken over de gehanteerde API’s en afspraken ten behoeve van de security, adressering en logging. Aansluitende partijen bepalen zelf hoe zij de afspraken implementeren en met welke softwareproducten zij dit doen. De specificatie tracht daarmee een optimale balans te creëren tussen gemeenschappelijke kaders en implementatievrijheid van aansluitende partijen.

Aansluitend bij de principes van de DIZRA, de referentiearchitectuur voor een duurzaam informatiestelsel in de zorg, zijn de KIK-V leveranciersspecificaties opgebouwd aan de hand van open standaarden. Op veel plekken wordt dan ook gerefereerd aan bestaande standaarden en andere documentatie. Dit document fungeert daarmee ook als een soort index.

Het document kent een levend karakter. Ontwikkelingen binnen en rondom KIK-V kunnen aanleiding geven om afspraken te wijzigen. Deze doorontwikkeling vindt plaats in afstemming met ketenpartijen en hun softwareleveranciers.

Vragen over en/of suggesties voor deze leveranciersspecificatie kunt u vooralsnog richten aan Bram van der Sluijs, adviseur van het project Afspraken KIK-V, bsluijs@zinl.nl.

1.1. Verklarende woordenlijst

 • Nuts — Een samenwerkingsverband van partijen in de zorg om tot een breed gedragen, open, decentrale infrastructuur te komen ten behoeve van de uitwisseling van gegevens in de zorg en het medische domein. Zie de Nuts-website.
 • KIK-V — Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg, een samenwerkingsverband van het Ministerie van VWS, ActiZ, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Nederlandse Zorgautoriteit, Patiëntenfederatie Nederland, Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland, dat de informatievoorziening over (de kwaliteit en bedrijfsvoering van) verpleeghuiszorg verbetert. Zie www.kik-v.nl.
 • Afsprakenset KIK-V — De set van afspraken tussen de bij het programma betrokken ketenpartijen om de informatievoorziening over (de kwaliteit en bedrijfsvoering van) verpleeghuiszorg te verbeteren, waarvan deze leveranciersspecificatie een integraal onderdeel uitmaakt.
 • Aanbieder — Instelling voor verpleeghuiszorg die in het kader van KIK-V informatie over kwaliteit en bedrijfsvoering aanlevert aan afnemers. De term aanbieder is een rol in de Afsprakenset KIK-V en vormt een synoniem van de term “bronhouder” in de DIZRA.
 • Afnemer — De organisatie die de informatievragen over kwaliteit en bedrijfsvoering stelt en de antwoorden ontvangt, en dus een informatiebehoefte heeft van gegevens van de aanbieder. De term afnemer is een rol in de Afsprakenset KIK-V en wordt binnen de DIZRA op vergelijkbare wijze toegepast.
 • Beheerorganisatie KIK-V — De beheerorganisatie KIK-V is een rol in de Afsprakenset KIK-V. Deze rol kent geen definitie binnen de DIZRA, maar is een samenstelling van rollen. De beheerorganisatie KIK-V begeleidt onder meer het proces tussen afnemers en aanbieders voor de totstandkoming van uitwisselprofielen en de daarin opgenomen gevalideerde vragen, beheert het register van uitwisselprofielen en is de bevoegde uitgever van (het technisch bewijs voor) gevalideerde vragen.
 • Bronsysteem — Het softwaresysteem dat gegevens van de aanbieder beheert. Doelsysteem — Het softwaresysteem dat gegevens van de afnemer beheert.
 • Informatievraag — Een vraag om informatie van een afnemer aan een aanbieder.
 • Gevalideerde vraag — Een informatievraag die tot stand is gekomen op basis van de Afsprakenset KIK-V en is beschreven in een uitwisselprofiel. Een gevalideerde vraag wordt elektronisch uitgegeven aan een afnemer en kan elektronisch geverifieerd worden op geldigheid door een aanbieder.
 • Technische vraagstelling — Een gevalideerde vraag uitgewerkt naar techniek, voor KIK-V in SPARQL.
 • Uitwisselprofiel — Een uitwisselprofiel is een verzameling afspraken die gelden voor een set van één of meer informatievragen tussen een afnemer en één of meer aanbieders. Een uitwisselprofiel beschrijft welke informatievragen zijn overeengekomen, welke vragen daarmee als gevalideerde vraag in het uitwisselprofiel zijn opgenomen en hoe deze worden uitgewisseld.
 • Register van uitwisselprofielen — Uitwisselprofielen worden gepubliceerd in het register van uitwisselprofielen. Het register van uitwisselprofielen vormt daarmee de authentieke bron om te bepalen welke gevalideerde vragen afnemers mogen stellen aan welke aanbieders.
 • DIZRA — De zorg bouwt aan een duurzaam informatiestelsel. Een stelsel waarin data en services digitaal vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar zijn. DIZRA is de referentiearchitectuur voor dit informatiestelsel in de zorg.
 • Authentieke bron — Een register of systeem, onder de verantwoordelijkheid van een publiekrechtelijk orgaan of particuliere entiteit, dat attributen omtrent een natuurlijke of rechtspersoon bevat en als de primaire bron van die informatie wordt beschouwd of krachtens nationaal recht als authentiek wordt erkend (bron: Voorstel tot wijziging van Verordening (EU) nr. 910/2014 betreffende een Europees kader voor een digitale identiteit).
 • Portemonnee voor digitale identiteit — Een product en dienst die de gebruiker (in het geval van KIK-V: een organisatie) in staat stelt identiteitsgegevens, inloggegevens en attributen met betrekking tot zijn/haar identiteit op te slaan, op verzoek aan vertrouwende partijen te verstrekken, dan wel voor authenticatie voor een dienst te gebruiken (gebaseerd op de definitie voor een Europese portemonnee voor digitale identiteit uit het Voorstel tot wijziging van Verordening (EU) nr. 910/2014 betreffende een Europees kader voor een digitale identiteit). Afnemers en aanbieders maken gebruik van de Nuts als portemonnee voor de digitale identiteit.
 • Digitale identiteit — De identiteit van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. De identiteit van een persoon bestaat uit de eigenschappen die ze aanneemt om "haar als persoon te definiëren" of "haar te maken tot de persoon die ze is", en die haar van anderen onderscheidt. De eigenschappen van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon worden uitgegeven, bewaard en geverifieerd door middel van verifieerbare referenties. De bevoegdheden van een rechtspersoon, worden ook gezien als een eigenschap van de identiteit van een rechtspersoon.
 • Verifieerbare referentie — Een verifieerbare referentie (Engels: verifiable credential) is een fraudebestendige referentie die cryptografisch kan worden geverifieerd. Een verifieerbare referentie heeft een auteur, namelijk de bronhouder van een authentiek register van de gegevens in de referentie. Deze auteur c.q. bronhouder heeft de rol van uitgever van de verifieerbare referentie.
 • Berichtendienst — Elektronische dienst voor het ontvangen en verzenden van berichten. De berichtendienst wordt gebruikt voor het ontvangen en verzenden van gevalideerde vragen en de antwoorden.

De bredere basis voor de rollen van aanbieder, afnemer en beheerorganisatie KIK-V, inclusief de bijbehorende verantwoordelijkheden in het kader van KIK-V, is terug te vinden in de Afsprakenset KIK-V, zie: de Afsprakenset KIK-V.

Waar relevant is in de begrippenlijst een relatie gelegd met begrippen uit de DIZRA, zie: https://dizra.gitbook.io/dizra/begrippenlijst.

​1.2.​ Conceptuele relaties

Een uitwisselprofiel vormt een overeenkomst tussen een afnemer en (een groep van) aanbieders. Een uitwisselprofiel bevat één of meerdere overeengekomen gevalideerde vragen. Een afnemer stelt bij de gegevensuitwisseling een gevalideerde vraag aan één of meerdere aanbieders. De gevalideerde vraag wordt geïmplementeerd als technische vraagstelling in SPARQL.

Gevalideerde vraag Figuur 1. Gevalideerde vraag.

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!