Technische specificaties

Inhoudsopgave

Verdere informatie

  • Toelichting: Voorstel van de leveranciersspecificatie voor van KIK-V, versie 1.0. Het document is vooralsnog niet volledig en vormt een aanzet om tot werkende en sluitende afspraken te komen. De komende maanden worden er voor de openstaande vraagstukken nog aanvullende specificaties uitgewerkt en huidige specificaties potentieel nog aangescherpt. Het voorstel is bedoeld voor bredere consultatie, oriëntatie van partijen en praktijktoetsing.
  • Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie. © Copyright (2022) Zorginstituut Nederland.

Gemaakte keuzes t.a.v. indicatoren en concepten

InformatievraagStatusToelichting
2.1 Wat is het aantal ingezette uren?Gewijzigde vraagIn de werkgroep is gesproken over het opnemen van een informatievraag over MPT in het uitwisselprofiel. MPT is niet te kwantificeren in capaciteit of bezetting, om deze reden is gekozen om geen aparte indicator MPT op te nemen maar te kiezen voor een uitbreiding voor indicator 2.1 met een verdeling voor leveringsvorm (= indicator 15.4.3.). Met deze verdeling kan een inschatting gemaakt worden het aantal beschikbare uren zorgpersoneel voor MPT-zorg en het aantal uren zorgpersoneel dat niet wordt ingevuld (onderbezetting).
14.2 Wat is het aantal cliënten per leveringsvorm op een peildatum?Gewijzigde vraagEr is behoefte aan inzicht in de verhouding tussen het aantal intramurale cliënten en het aantal geclusterd Volledig Pakket Thuis (VPT) cliënten, zodat de landelijk ingezette beweging van minder intramuraal naar meer extramuraal gevolgd kan worden. In het kader van efficiëntie is gekozen om dit verhoudingsgetal toe te voegen aan de al bestaande indicator 14.2.
15.1 Wat is het aantal wooneenheden?Nieuwe vraagBij deze informatievraag wordt gevraagd naar het maximaal aantal wooneenheden, ongeacht wat er wel of niet bezet is.
15.2 Wat is het aantal bezette wooneenheden?Nieuwe vraagBij deze informatievraag wordt gevraagd naar het aantal bezette wooneenheden. Hierbij wordt incidentele (bijv. personeelstekort) en structurele redenen (bijv. sluiting van een afdeling) meegewogen.
15.3 Wat is het aantal personen dat per vestiging kan wonen?Nieuwe vraagBij deze informatievraag wordt gevraagd naar het maximaal aantal personen dat op een vestiging kan wonen, ongeacht wat er wel of niet bezet is en ook ongeacht of er sprake is van Wlz-zorg.
15.4.1 Wat is het aantal bewoners per financieringsstroom?Nieuwe vraagEen indeling van het aantal bewoners per wet, inclusief een categorie “Overige bewoners” geeft de zorgkantoren een indicatie van de Wlz-capaciteit ten opzichte van de totale capaciteit die beschikbaar is op een vestiging.
15.4.2 Wat is het aantal cliënten met een Wlz-indicatie per sector?Nieuwe vraagVanuit de Wlz-indicatie per sector bepalen de zorgkantoren zelf hoeveel cliënten psychogeriatrische zorg of somatische zorg krijgen.
15.4.3 Wat is het aantal cliënten met een Wlz-indicatie met zorgprofiel VV per leveringsvorm?Nieuwe vraagDe indeling in leveringsvorm geeft de zorgkantoren een indicatie van de verdeling van de soort zorg die op of vanuit de vestiging wordt geleverd.
16.1 Wat is het aantal cliënten met het syndroom van Korsakov?Nieuwe vraagMet deze informatievraag krijgen zorgkantoren inzicht in de verspreiding van cliënten met het syndroom van Korsakov over de verschillende vestigingen/organisaties ten opzichte van de landelijk ingerichte Regionale Expertisecentra/ Doelgroep Expertisecentra voor cliënten met het syndroom van Korsakov.Achtergrondinformatie: Expertisecentra (korsakovkenniscentrum.nl)
17.1 Wat is de geplande toe- of afname van het aantal wooneenheden?Nieuwe vraagIn tegenstelling tot de overige vragen in de capaciteitsvragen vraagt deze vraag naar de toekomstig beschikbare capaciteit. Het is lastig om het antwoord op deze vraag uit een bronsysteem bij de zorgaanbieder te halen, aangezien het veelal beleidsinformatie betreft. Deze vraag valt hiermee onder de categorie “Aanvullende gegevens” en zal aanvullend geregistreerd moeten gaan worden bij zorgaanbieders.
17.2 Wat is de geplande toe- en afname van het aantal cliënten per (clustering van) leveringsvorm(en)?Nieuwe vraagIn tegenstelling tot de overige vragen in de capaciteitsvragen vraagt deze vraag naar de toekomstig beschikbare capaciteit. Het is lastig om het antwoord op deze vraag uit een bronsysteem bij de zorgaanbieder te halen, aangezien het veelal beleidsinformatie betreft. Deze vraag valt hiermee onder de categorie "Aanvullende gegevens" en zal aanvullend geregistreerd moeten gaan worden bij zorgaanbieders.

Gemaakte keuzes t.a.v. indicatoren en concepten

InformatievraagStatusToelichting
1.1 Wat is het gemiddeld aantal personeelsleden?Gewijzigde vraag- Het gemiddelde aantal personeelsleden geeft het zorgkantoor inzicht in de ontwikkeling in een jaar. </br> - Alle personeelsleden (zorg- en niet-zorg) worden geïncludeerd.
1.2 Wat is het aantal personeelsleden op een peildatum?Gewijzigde vraag- Het aantal personeelsleden op een peildatum zorgt voor goede vergelijkbaarheid over de jaren heen. <br>- Alle personeelsleden (zorg- en niet-zorg) worden geïncludeerd.
2.1 Wat is het aantal ingezette uren?Gewijzigde vraag- Het gaat hier om ingezette fte. <br></br>- Deze indicator heeft enkel betrekking op zorgpersoneel, omdat voor niet-zorgpersoneel niet altijd tijd wordt geschreven en dit dus mogelijk veel werk oplevert voor de zorgaanbieder.
2.2 Wat is het aantal verloonde uren?Gewijzigde vraag- Verloonde fte heeft een betere correlatie met de kosten, omdat de kosten meebewegen met de verloonde uren.
3.1 Wat is het percentage personeel met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op een peildatum?Gewijzigde vraag- Zorgkantoren willen graag zicht hebben op de hoeveelheid personeel dat voor bepaalde tijd in dienst is, in het licht van de huidige arbeidsmarkt is het belangrijk.
4.1 Wat is de gemiddelde contractomvang van het personeel?Nieuwe vraag- Alle personeelsleden (zorg- en niet-zorg) worden geïncludeerd. - Deze indicator wordt per kwartaal uitgevraagd.
5.1 Wat is de leeftijdsopbouw van het personeel?Nieuwe vraag
6.1 Wat is het percentage ingezette uren personeel per kwalificatieniveau?Nieuwe vraag- Er wordt uitgegaan van de gewerkte uren vanuit het urenregistratiesysteem.
7.1 Aantal ingezette uren personeel per cliëntNieuwe vraag
8.1 Wat is het percentage ingezette uren personeel niet in loondienst (PNIL)?Nieuwe vraag
8.2 Wat is het percentage kosten personeel niet in loondienst (PNIL)?Nieuwe vraag
9.1 Wat is het aantal vrijwilligers?Nieuwe vraag- Alle vrijwilligers worden geïncludeerd.
10.1 Wat is het aantal leerlingen?Nieuwe vraag
11.1 Wat is het kortdurend ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschapsverlof)?Nieuwe vraag- Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van personeelsleden, in procenten van het totaal aantal beschikbare kalenderdagen (dus geen werkdagen) van personeel in loondienst per kwartaal. <br>- Het kortdurend ziekteverzuimpercentage betreft het verzuim van 28 dagen of korter en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. In de berekening wordt rekening gehouden met de parttimefactor.</br> <br>- Alle personeelsleden (zorg- en niet-zorg) worden geïncludeerd.</br> <br>- Voor de berekening van deze indicator is het noodzakelijk dat in de administratie van de zorgaanbieder wijzigingen in parttime factor, vestiging en functie gedurende de verslagperiode beschikbaar zijn.</br> <br>- De laatste dag van het kwartaal fungeert als peilmoment waarmee bepaald wordt of iemand kort- of langdurend ziek is. De resultaten worden niet met terugwerkende kracht bijgesteld.</br>
11.2 Wat is het kortdurend ziekteverzuimpercentage (incl. zwangerschapsverlof)?Nieuwe vraag- Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van personeelsleden, in procenten van het totaal aantal beschikbare kalenderdagen (dus geen werkdagen) van personeel in loondienst per kwartaal.<br> - Het kortdurend ziekteverzuimpercentage betreft het verzuim van 28 dagen of korter en inclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. In de berekening wordt rekening gehouden met de parttimefactor.<br> - Alle personeelsleden (zorg- en niet-zorg) worden geïncludeerd.<br> - Voor de berekening van deze indicator is het noodzakelijk dat in de administratie van de zorgaanbieder wijzigingen in parttime factor, vestiging en functie gedurende de verslagperiode beschikbaar zijn.<br> - De laatste dag van het kwartaal fungeert als peilmoment waarmee bepaald wordt of iemand kort- of langdurend ziek is. De resultaten worden niet met terugwerkende kracht bijgesteld.
11.3 Wat is het langdurend ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschapsverlof)?Nieuwe vraag- Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van personeelsleden, in procenten van het totaal aantal beschikbare kalenderdagen (dus geen werkdagen) van personeel in loondienst per kwartaal.<br> - Het ziekteverzuimpercentage betreft het verzuim van langer dan 28 dagen en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. In de berekening wordt rekening gehouden met de parttimefactor.<br> - Alle personeelsleden (zorg- en niet-zorg) worden geïncludeerd.<br> - Voor de berekening van deze indicator is het noodzakelijk dat in de administratie van de zorgaanbieder wijzigingen in parttime factor, vestiging en functie gedurende de verslagperiode beschikbaar zijn.<br> - De laatste dag van het kwartaal fungeert als peilmoment waarmee bepaald wordt of iemand kort- of langdurend ziek is. De resultaten worden niet met terugwerkende kracht bijgesteld.
11.4 Wat is het langdurend ziekteverzuimpercentage (incl. zwangerschapsverlof)?Nieuwe vraag- Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van personeelsleden, in procenten van het totaal aantal beschikbare kalenderdagen (dus geen werkdagen) van personeel in loondienst per kwartaal.<br> - Het ziekteverzuimpercentage betreft het verzuim van langer dan 28 dagen en inclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. In de berekening wordt rekening gehouden met de parttimefactor.<br> - Alle personeelsleden (zorg- en niet-zorg) worden geïncludeerd.<br> - Voor de berekening van deze indicator is het noodzakelijk dat in de administratie van de zorgaanbieder wijzigingen in parttime factor, vestiging en functie gedurende de verslagperiode beschikbaar zijn.<br> - De laatste dag van het kwartaal fungeert als peilmoment waarmee bepaald wordt of iemand kort- of langdurend ziek is. De resultaten worden niet met terugwerkende kracht bijgesteld.
12.1 Wat is de verzuimfrequentie (excl. zwangerschapsverlof)?Nieuwe vraag
12.2 Wat is de verzuimfrequentie (incl. zwangerschapsverlof)?Nieuwe vraag
13.1 Wat is het percentage instroom van personeel?Nieuwe vraag
13.2 Wat is het percentage uitstroom van personeel?Nieuwe vraag
13.3 Wat is het percentage doorstroom van personeel naar oplopend kwalificatieniveau?Nieuwe vraag- Gekozen is om het kwalificatieniveau te laten bepalen door de zorgaanbieder, door de functies eenmalig in te delen in kwalificatieniveaus.<br> - De term “oplopend” is gekozen als neutrale term om geen oordeel uit te spreken over personeel dat naar een hoger kwalificatieniveau doorstroomt (bijvoorbeeld van niveau 2 naar niveau 3).
13.4 Wat is het percentage doorstroom van personeel naar aflopend kwalificatieniveau?Nieuwe vraag- Gekozen is om het kwalificatieniveau te laten bepalen door de zorgaanbieder, door de functies eenmalig in te delen in kwalificatieniveaus.<br> - De term “aflopend” is gekozen als neutrale term om geen oordeel uit te spreken over personeel dat naar een lager kwalificatieniveau doorstroomt (bijvoorbeeld van niveau 3 naar niveau 2).
14.1 Wat is het aantal cliënten per zorgprofiel op een peildatum?Nieuwe vraag- Het zorgprofiel wordt afgeleid van de indicatie van de cliënt (en dus niet uit de geleverde of gedeclareerde zorg), omdat de meest betrouwbare informatie oplevert.
14.2 Wat is het aantal cliënten per leveringsvorm op een peildatum?Nieuwe vraag
14.3 Wat is het aantal cliënten per zorgprofiel per leveringsvorm op een peildatum?Nieuwe vraag- Het zorgprofiel wordt afgeleid van de indicatie van de cliënt (en dus niet uit de geleverde of gedeclareerde zorg), omdat de meest betrouwbare informatie oplevert.
  • Voor zorgkantoren is uitgegaan van de informatievragen vanuit de ODB (voor personeel). Op het moment dat een vraag vanuit de ODB is aangepast voor zorgkantoren, is er sprake van een gewijzigde informatievraag.
ConceptInformatievraagBestaande/ gewijzigde/ nieuw concept in de ontologieToelichting
Zorgkantoor indelingAlle informatievragenNieuw conceptNederland is opgesplitst in 31 zorgkantoorregio’s. In elke regio is één zorgkantoor aangewezen om Wlz zorg in te kopen. Voor zorgkantoren is het daarom gewenst om resultaten te kunnen selecteren op: • zorgkantoorregio • concessiehouder (alle zorgkantoorregio’s van één zorgkantoor samen) • alle zorgkantoorregio’s van Nederland
Financieringsstromen langdurige zorgAlle informatievragenNieuw concept: Zvw zorg Nieuw concept: Wmo zorgVeel zorgaanbieders V&V bieden zorg vanuit verschillende financieringsstromen. Het is voor de zorgkantoren nu niet goed inzichtelijk welke zorg onder de Wlz valt en welke niet. Een uitsplitsing in de 3 grootste financieringsstromen voor ouderenzorg is een eerste stap naar meer inzicht.
Wlz langdurige zorg sectorenAlle informatievragenNieuw concept: GZ Nieuw concept: GGZZorgkantoren contracteren Wlz zorg bij zorgaanbieders. Deze valt uiteen in 3 zorgsoorten (met onderliggende indicaties):• V&V (VV-codes) • GZ (VG-, LVG-, LG-, ZGaud-, ZGvis-codes) • GGZ (GGZ B en GGz wonen). Het is voor zorgkantoren nu niet goed inzichtelijk welke zorg onder welke zorgsoort in de Wlz valt. Een uitsplitsing in de 3 zorgsoorten is een eerste stap naar meer inzicht.
Onderscheid zorg-/ niet zorg gerelateerd personeelAlle informatievragenNieuw concept: niet zorg gerelateerd personeelDe zorgaanbieder bepaalt op basis van functie welke personen zorg gerelateerd zijn (zoals nu in ODB Personeel) en welke niet.
Kwalificatieniveaus13.3 en 13.4Nieuw conceptOm te voorkomen dat zorgaanbieders 2 verschillende lijstjes omtrent kwalificatieniveau per medewerker moeten bijhouden, zijn de kwalificatieniveaus ODB, IGJ en zorgkantoren aan elkaar gerelateerd.
Leveringsvorm Wlz<br>Leveringsvorm die door zorgkantoren worden gebruikt zijn:<br>-Verblijf met behandeling<br>-Verblijf zonder behandeling<br>-VPT <br>-MPT <br>-PGB14.2 en 14.3Nieuw conceptDe categorieën voor leveringsvorm zijn overgenomen zoals door Zorginstituut Nederland wordt gehanteerd: Leveringsvormen (instelling, vpt, mpt en pgb) (Wlz).
Type werkovereenkomst <br> De volgende indeling wordt gehanteerd: <ul><li>Personeel in loondienst (exclusief leerlingen)</li><li>Personeel niet in loondienst</li><li>Leerlingen</li><li>Stagiaires</li><li>Vrijwilligers</li></ul>Bestaand concept

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!