Uitwisselprofiel IGJ Voorbereiding inspectiebezoek

Organisatorische interoperabiliteit

Vorm van terugkoppeling

Na afloop van het inspectiebezoek

Aan het eind van het inspectiebezoek vindt er standaard een korte terugkoppeling plaats over het inspectiebezoek zelf. De terugkoppeling kan richting verschillende functionarissen worden gedaan. Dat hangt af van wie er op dat moment aanwezig is. Dat kan een bestuurder zijn, maar ook een manager of teamleider. De terugkoppeling op de vestiging wordt enkel op hoofdlijnen gegeven.

Het inspectierapport

De IGJ koppelt de bevindingen en een oordeel over de vestiging terug in het inspectierapport. Het aantal cliënten, type cliënten en de aantallen en deskundigheidsniveaus van zorgverleners wordt standaard opgenomen. Er wordt namelijk gekeken of het aantal en het deskundigheidsniveau van zorgverleners passend is bij het aantal cliënten en de zorgvraag van de cliënten. Indien er feitelijke onjuistheden in het rapport zijn opgenomen, kan de zorgaanbieder dit schriftelijk aangeven.

Gewenste momenten van aanlevering

In het geval van een aangekondigd inspectiebezoek kunnen de gegevens worden aangeleverd in de periode van een week voorafgaand aan het inspectiebezoek tot en met de dag van het inspectiebezoek zelf. In het geval van een onaangekondigd inspectiebezoek worden de vragen op de dag van het inspectiebezoek naar de zorgaanbieder verstuurd. De zorgaanbieder heeft dan één dag de tijd om de vragen te beantwoorden en te mailen naar de inspectie.

Gewenste momenten van terugkoppeling

Aan het eind van het inspectiebezoek vindt er standaard terugkoppeling (op hoofdlijnen) plaats.

Daarnaast vindt terugkoppeling plaats via het inspectierapport. Hiervoor wordt onderstaande procedure gevolgd:

 1. Na afloop van het inspectiebezoek krijgt een aanbieder of bedrijf een conceptrapport. De IGJ streeft ernaar dit conceptrapport binnen vier weken na het bezoek te versturen.
 2. De aanbieder mag een reactie sturen op het concept. Zo kan hij feitelijke onjuistheden corrigeren. Zorgaanbieders mogen reageren binnen 4 weken. Op het moment dat er risico's zijn, is deze termijn maximaal twee weken.
 3. De IGJ past het rapport zo nodig aan en stelt het daarna definitief vast. Als niet alle opmerkingen zijn verwerkt, wordt per brief uitgelegd waarom.
 4. Het rapport en de zakelijke weergave wordt verstuurd naar de zorgaanbieder.
 5. Twee weken na het versturen van het rapport aan de zorgaanbieder, wordt het rapport gepubliceerd op de website van de IGJ. Dit geeft de zorgaanbieder de gelegenheid zich voor te bereiden op eventuele publiciteit en reacties van betrokkenen.Gaat het om een maatregel? Dan wordt het rapport binnen vijf werkdagen nadat de maatregel is opgelegd gepubliceerd (tenzij de zorgaanbieder via de rechter een voorlopige voorziening aanvraagt). Is er acuut gevaar voor de gezondheid? Dan publiceren de IGJ direct.
 6. Het rapport blijft vervolgens vijf jaar openbaar en wordt daarna gearchiveerd.

Gewenste peildata of -periode

Voor de aanlevering van gegevens t.b.v. voorbereiding van het inspectiebezoek zijn de peildatum (de datum waarop de gegevens gebaseerd worden) en het meetmoment (het moment waarop de indicator berekend wordt) gelijk aan elkaar. Bij een aangekondigd bezoek is dit het moment van invullen, maximaal één week voor het inspectiebezoek aan een vestiging.

Gewenste bewaartermijn

De antwoorden die worden gegeven t.b.v. de voorbereiding van een inspectiebezoek en de achterliggende data die hiervoor wordt gebruikt hoeven niet bewaard te worden door de zorgaanbieder. De uitvraag wordt gezien als een momentopname. Er geldt dus geen bewaartermijn. De IGJ verwerkt de aangeleverde antwoorden in het inspectierapport dat na afloop van een bezoek wordt opgesteld en gepubliceerd. Een inspectierapport blijft na publicatie vijf jaar beschikbaar op de website van de IGJ.

Afspraken bij twijfels over de kwaliteit van gegevens

Als de IGJ twijfels heeft over de kwaliteit van gegevens, kunnen aanvullende gegevens worden opgevraagd tijdens het inspectiebezoek. Als er twijfels zijn over de deskundigheid van zorgverleners kunnen bijvoorbeeld diploma’s worden opgevraagd. Ook worden wel eens gedeclareerde of gefactureerde uren ingezien.

Afspraken over nalevering of correctie

Op het moment dat een zorgaanbieder de gegevens niet tijdig kan aanleveren of een correctie wil doorvoeren in de aangeleverde gegevens, kan de zorgaanbieder contact opnemen met de IGJ door te reageren op de e-mail met de aankondiging van het inspectiebezoek. Deze reactie wordt behandeld door een medewerker toezicht van de IGJ.

In- en exclusiecriteria -bepalen van de doelgroep

De uitvraag is bedoeld voor organisaties die onder onderstaande inclusiecriteria vallen:

 • Sector (type)
  • Inclusie: Verpleging en verzorging (intramurale zorg) en locaties waar scheiden van wonen en zorg van toepassing is;
  • Exclusie: Thuiszorg in de wijk (extramurale zorg), Gehandicaptenzorg, GGZ en ‘Geen zorg’
 • Profiel (inclusiecriteria)
  • VV04 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreid wonen
  • VV05 Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
  • VV06 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
  • VV07 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
  • VV08 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/ verpleging
  • VV09B Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
  • VV10 / PTZ Beschermd verblijf met intensief palliatief-terminale zorg

In- en exclusiecriteria - toerekening vestiging aan Wlz

Het is aan de inspecteur om, voorafgaand aan (of tijdens) het bezoek, te bepalen welk toetsingskader gehanteerd wordt. Als het toetsingskader V&V wordt gebruikt, dan wordt alleen gekeken naar de cliënten V&V en niet naar de cliënten die vallen onder de gehandicaptenzorg. Voor medewerkers geldt dat alle zorgmedewerkers van de vestiging worden geïncludeerd.

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!