Uitwisselprofiel IGJ Voorbereiding inspectiebezoek

Semantische interoperabiliteit

Identificerende vragen

InformatievraagAggregatieniveau
Wat is de naam van de organisatie?Organisatieniveau
Wat is het KvK-nummer van de organisatie?Organisatieniveau
Wat is de naam van de vestiging?Vestigingsniveau
Wat is het KvK-vestigingsnummer?Vestigingsniveau

Doel en achtergrond

De IGJ vraagt deze gegevens om te verifiëren of zij de juiste organisatie voor zich hebben.

Informatievragen

1.1.1. Hoeveel cliënten wonen er op dit moment op de te bezoeken vestiging (alle afdelingen bij elkaar)? → onderverdeling naar zorgprofiel + in totaal

Doel en achtergrondAggregatieniveau
Voorafgaand aan een bezoek vraagt de IGJ een actueel beeld van het aantal cliënten die wonen op een vestiging, inclusief een indicatie van de zorgzwaarte. Hiermee heeft de inspectie een eerste beeld van wat de grondslag (indicatie) van de zorg is.Vestigingsniveau

1.1.2. Hoeveel cliënten wonen er op dit moment op de te bezoeken vestiging (alle afdelingen bij elkaar)? → onderverdeling naar leveringsvorm + in totaal

Doel en achtergrondAggregatieniveau
Voorafgaand aan een bezoek vraagt de IGJ om een actueel beeld van de verschillende leveringsvormen van de zorg die cliënten op een vestiging ontvangen. Hiermee heeft de inspectie een eerste beeld van wat de leveringsvorm van de zorg is. Ook geeft dit een eerste beeld van waar de medische eindverantwoordelijkheid ligt (bij de huisarts of specialist ouderengeneeskunde).Vestigingsniveau

1.2.3. Hoeveel zorgmedewerkers per kwalificatieniveau zijn werkzaam bij de te bezoeken vestiging op dit moment (exclusief overhead)?

Doel en achtergrondAggregatieniveau
De IGJ wil de samenstelling van kwalificatieniveaus in een team van zorgverleners af kunnen zetten tegen de zorgvraag van cliënten op een vestiging. Zo kan worden ingeschat of de kennis en kunde van zorgverleners op een vestiging passend is bij de zorgvraag van cliënten. Hoe de samenstelling (in harde cijfers) van een zorgteam eruit moet zijn, wordt niet vanuit de IGJ bepaald.Vestigingsniveau

Algemene uitgangspunten

Voor de berekening van de indicatoren en informatievragen in de verschillende uitwisselprofielen worden algemene uitgangspunten gehanteerd. Uitgangspunten die gelden voor specifieke indicatoren of informatievragen worden bij de functionele beschrijving van de betreffende indicator beschreven. Indicator-specifieke uitgangspunten gaan voor op algemene uitgangspunten van een uitwisselprofiel.

Voor alle uitwisselprofielen gelden onderstaande algemene uitgangspunten:

Algemene uitgangspunten

Benodigde gegevens

De concepten, eigenschappen en relaties die nodig zijn om de informatievragen IGJ te beantwoorden staan: klik hier.

Berekeningen

Berekening van de informatievragen vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de aggregatie naar het gewenste niveau.

Klik hier voor de (voorbeeld)berekeningen informatievragen IGJ.

Eisen aan actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van data

Het is voor de inspectie belangrijk dat de inspectie ten tijde van een inspectiebezoek beschikt over actuele gegevens. Dit is ook in het belang van de zorgaanbieder zelf. Als bijvoorbeeld wordt aangegeven dat de zorgaanbieder cliënten heeft met een zorgprofiel VV5, maar hier niet het juiste personeel voor heeft, wordt dit als risico gezien. In de praktijk kan het zo zijn dat die aanbieder op het moment van bezoek al geen zorg meer verleent aan cliënten met zorgprofiel VV5. Gegevens voorafgaand een een inspectiebezoek mogen maximaal één week oud zijn.

Aggregatieniveau

Het aggregatieniveau van gegevens t.b.v. het inspectiebezoek is voor alle informatievragen vestigingsniveau.

Contextinformatie

Tijdens het inspectiebezoek kan context / toelichting worden gegeven in het geval van afwijkingen / afwijkende cijfers. Daarnaast kunnen ook verbeterplannen en kwaliteitsplannen en -verslagen voor contextinformatie worden gebruikt.

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!