Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:06-06-2024

Inwerkingtreding:06-06-2024
Bekijk bron...

2.3.2. Verzuimfrequentie

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: ODB Personele samenstelling 2.3.2
2# Parameters: -
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
6PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
7PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
8PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
9PREFIX time: <http://www.w3.org/2006/time#>
10
11# Verzuimfrequentie. Let op: datums periode op twee plekken aanpassen!
12
13SELECT 
14	?teller 
15	?noemer 
16	(?teller/?noemer AS ?verzuimfrequentie)
17{
18	{ 
19		SELECT (COUNT(?ziekte) as ?teller)
20		{
21			SELECT DISTINCT ?ziekte
22			WHERE
23			{ 
24			 		# definieer periode waarin overeenkomst geldig moet zijn
25			 		BIND("2023-01-01"^^xsd:date AS ?start_periode)
26			    BIND("2023-12-31"^^xsd:date AS ?eind_periode)
27
28          # selecteer alle functies die onz-pers:ZorgverlenerFunctie zijn
29          ?functie 
30            a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
31            onz-g:startDatum ?start_functie .
32          OPTIONAL {?functie a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
33                  onz-g:eindDatum ?eind_functie}
34          FILTER(?start_functie <= ?eind_periode && ((?eind_functie >= ?start_periode) || (!BOUND(?eind_functie))))
35
36          BIND(IF(?start_functie < ?start_periode, ?start_periode, ?start_functie) AS ?start_functie_reken)
37          BIND(IF(!BOUND(?eind_functie), ?eind_periode, ?eind_functie) AS ?eind_functie_reken)
38
39          # selecteer alle bijbehorende arbeidsovereenkomsten 
40          ?overeenkomst 
41            onz-g:isAbout ?functie ;
42            a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
43            onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?persoon .
44			 
45			    # selecteer personen met ziekteperiode 
46			    ?persoon onz-g:isParticipantIn ?ziekte .
47			  		?ziekte 
48			      a onz-pers:ZiektePeriode ;
49			      onz-g:startDatum ?start_ziekte .   
50			    FILTER (?start_ziekte >= ?start_functie_reken && ?start_ziekte <= ?eind_functie_reken)
51			}
52		}
53	} 
54	 
55	{
56	  SELECT
57      (SUM(?factor_totaal) AS ?noemer)
58    {
59      SELECT #alle factoren bij elkaar optellen, max per persoon beperken tot 1
60        ?persoon
61        (IF(SUM(?dagen_indicator/?dagen_periode) > 1, 1,SUM(?dagen_indicator/?dagen_periode))AS ?factor_totaal)
62      {
63        SELECT DISTINCT #functies die op dezelfde dag starten, samenvoegen op de functie met de meeste dagen
64          ?persoon
65          ?dagen_periode
66          ?start_functie_corr
67          (MAX(?dagen_functie) AS ?dagen_indicator)
68        { 
69          # definieer periode waarin overeenkomst geldig moet zijn
70          BIND("2023-01-01"^^xsd:date AS ?start_periode_datum)
71          BIND("2023-12-31"^^xsd:date AS ?eind_periode_datum)
72          ?start_periode_datum ^time:inXSDDate/time:inTemporalPosition/time:numericPosition ?start_periode .
73          ?eind_periode_datum ^time:inXSDDate/time:inTemporalPosition/time:numericPosition ?eind_periode .
74          BIND(?eind_periode - ?start_periode + 1 AS ?dagen_periode)
75
76          # selecteer werkovereenkomsten waarbij werknemer een zorgverlenerfunctie heeft
77          ?functie 
78            a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
79            onz-g:startDatum ?start_functie_datum .
80          OPTIONAL {
81            ?functie onz-g:eindDatum ?eind_functie_datum .
82          }
83          FILTER(?start_functie_datum <= ?eind_periode_datum && (?eind_functie_datum >= ?start_periode_datum || !BOUND(?eind_functie_datum)))
84          BIND(IF(?start_functie_datum < ?start_periode_datum, ?start_periode_datum, ?start_functie_datum) AS ?start_functie_datum_corr)
85          BIND(IF(!BOUND(?eind_functie_datum) || ?eind_functie_datum > ?eind_periode_datum, ?eind_periode_datum, ?eind_functie_datum) AS ?eind_functie_datum_corr)
86          ?start_functie_datum_corr ^time:inXSDDate/time:inTemporalPosition/time:numericPosition ?start_functie_corr .
87          ?eind_functie_datum_corr ^time:inXSDDate/time:inTemporalPosition/time:numericPosition ?eind_functie_corr .
88          BIND(?eind_functie_corr - ?start_functie_corr + 1 AS ?dagen_functie)
89
90          ?overeenkomst
91            a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
92            onz-g:isAbout ?functie ;
93            onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?persoon .
94        }	
95        GROUP BY ?persoon ?dagen_periode ?start_functie_corr
96        ORDER BY ?persoon
97      }
98      GROUP BY ?persoon
99    }
100  }
101}
102

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!