Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel NZa Basisinformatie kostenonderzoek

Versie:

Publicatiedatum:03-10-2023

Inwerkingtreding:03-10-2023
Bekijk bron...

3.3. Loonkosten voor personeel in loondienst (PIL)

Indicator

Definitie: Totaal aan loonkosten voor personeel in loondienst (PIL).

Teller: Alle loonkosten van personeel in loondienst.

Noemer: Niet van Toepassing.

Toelichting

Deze indicator betreft de totale loonkosten van personeel in loondienst (PIL) over de periode. De indicator wordt op organisatieniveau berekend.

Voor loonkosten van personeel in loondienst (PIL) hanteert de NZa het Prismant rekeningsschema (Bron: Kostenonderzoek Wet langdurige zorg NZa en KPMG — Versie 12 september 2017, pagina 17).

Loonkosten van personeel in loondienst betreft de salariskosten van in dienstbetrekking verrichte arbeid op basis van een arbeidsovereenkomst. De instelling treedt op als werkgever en is uit dien hoofde inhoudingsplichtig voor de loonbelasting en premieheffing. (Bron: Rekeningschema-voor-zorginstellingen-Prismant - Utrecht, september 2004 Publicatienummer 203.25, pagina 29).

Op grond van hiervan worden tot de salarissen gerekend:

  • Brutosalaris (volgens inschalingtabellen) inclusief doorbetaalde salarissen tijdens ziekte;
  • Vakantiebijslag;
  • Vergoedingen voor overwerk, onregelmatige dienst, bereikbaarheids-, aanwezigheids- en slaapdienst;
  • Eindejaarsuitkeringen e.d. (Bron: Rekeningschema-voor-zorginstellingen-Prismant - Utrecht, september 2004 Publicatienummer 203.25, pagina 30).

Ter illustratie staan in onderstaande tabellen de verwijzingen naar de betreffende grootboekrekeningnummers conform het Referentiegrootboekschema (RGS) en het Prismant rekeningschema.

Specificatie rubrieken RGS
WPerLes S.A 4001000 Lonen en salarissen
WPerSol S.B 4002000 Sociale lasten
Specificatie rubrieken Prismant
411 Algemene en administratieve functies
412 Hotelfuncties
413 Patiënt- c.q. bewonergebonden functies
415 Terrein- en gebouwgebonden functies
422100 Berekende sociale kosten vakantiebijslag
422300 Aandeel werknemer premies sociale verzekeringen
422400 Aandeel werkgever premies sociale verzekeringen
422410 Korting / vrijlating basispremie WAO / werkgeversdeel Awf (Algemeen werkloosheidsfonds)
422500 Ziektekostenverzekering
422600 Pensioenkosten
422900 Overgeboekte sociale kosten

Op de (deel)resultaten van de indicator kan de verdeelsleutel voor toerekening naar financieringsstroom (Wlz, Zvw, Wmo) nog worden toegepast.

Uitgangspunten

  • Alle loonkosten van alle personeelsleden in loondienst (PIL) worden geïncludeerd.
  • Bezoldiging bestuurders en comissarissen wel (RGS) of juist niet (Prismant) meenemen bij deze indicator (deze is nu meegenomen bij deze indicator)?

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Tel alle boekingen van loonkosten van personeel in loondienst (PIL) voor de betreffende meetperiode bij elkaar op.
Periode:Totaal directe loonkosten PIL (Euro)
Totaal organisatieStap 1

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!