Uitwisselprofiel NZa Basisinformatie kostenonderzoek

Versie:

Publicatiedatum:03-10-2023

Inwerkingtreding:03-10-2023
Bekijk bron...

4.1. Sociale kosten

Indicator

Definitie: De kosten die voortvloeien uit wettelijke dan wel sociale verplichtingen van de werkgever, die niet leiden tot rechtstreekse uitbetalingen door de werkgever aan het personeel, zoals betaalde (verzekerings-)premies in verband met ziekte, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Met betrekking tot personeel in loondienst.

Teller: Alle sociale kosten.

Noemer: Niet van toepassing.

Toelichting

Deze indicator betreft de sociale kosten van personeelsleden in loondienst over de periode. De indicator wordt op organisatieniveau berekend.

Sociale kosten zijn de kosten die voortvloeien uit wettelijke dan wel sociale verplichtingen van de werkgever, die niet leiden tot rechtstreekse uitbetalingen door de werkgever aan het personeel, zoals betaalde (verzekerings-)premies in verband met ziekte, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen. In het Prismant rekeningsschema zijn dit alle rekeningen uit rubriek 42 (Bron: Kostenonderzoek Wet langdurige zorg NZa en KPMG — Versie 12 september 2017).

Ter illustratie staan in onderstaande tabellen de verwijzingen naar de betreffende grootboekrekeningnummers conform het Referentiegrootboekschema (RGS) en het Prismant rekeningschema.

Specificatie rubrieken RGS
WPerSol S.B 4002000 Sociale lasten Sociale lasten
WPerSolPsv S.B.A 4002010 Premies sociale verzekeringen Premies sociale verzekeringen sociale lasten
WPerSolBiz S.B.C 4002020 Bijdrage ziektekostenverzekering Bijdrage ziektekostenverzekering sociale lasten
WPerSolOpr S.B.D 4002030 Overige premies Overige premies sociale lasten
WPerSolOsf S.B.E 4002040 Overige sociale fondsen Overige sociale fondsen sociale lasten
WPerSolOss S.B.F 4002050 Overige sociale lasten Overige sociale lasten sociale lasten
Specificatie rubrieken Prismant
422100 Berekende sociale kosten vakantiebijslag
422300 Aandeel werknemer premies sociale verzekeringen
422400 Aandeel werkgever premies sociale verzekeringen
422410 Korting / vrijlating basispremie WAO / werkgeversdeel Awf (Algemeen werkloosheidsfonds)
422500 Ziektekostenverzekering
422600 Pensioenkosten
422900 Overgeboekte sociale kosten

Op de (deel)resultaten van de indicator kan de verdeelsleutel voor toerekening naar financieringsstroom (Wlz, Zvw, Wmo) nog worden toegepast.

Uitgangspunten

  • Alle sociale kosten van personeelsleden in loondienst worden geïncludeerd.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Tel alle boekingen van sociale kosten voor de betreffende meetperiode bij elkaar op.
Periode:Totaal sociale kosten PIL (Euro)
Totaal organisatieStap 1

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!