Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel NZa Basisinformatie kostenonderzoek

Versie:

Publicatiedatum:03-10-2023

Inwerkingtreding:03-10-2023
Bekijk bron...

4.3. Overige personeelskosten van personeel in loondienst (PIL)

Indicator

Definitie: Totaal aan overige personeelskosten van personeel in loondienst (PIL).

Teller: Overige personeelskosten PIL.

Noemer: Niet van Toepassing.

Toelichting

Deze indicator betreft het totaal aan overige personeelskosten van personeel in loondienst (PIL) over de periode. De indicator wordt op organisatieniveau berekend.

Voor overige personeelskosten van personeel in loondienst (PIL) hanteert de NZa het Prismant rekeningsschema (Bron: Kostenonderzoek Wet langdurige zorg NZa en KPMG — Versie 12 september 2017, pagina 17).

Overige personeelskosten betreft de indirecte personeelskosten (reiskosten, studiekosten, etc.) en personeel gerelateerde kosten (kosten werving en selectie, etc.). Het zijn alle personeel gerelateerde kosten uit de jaarrekening die niet verantwoord zijn onder salarissen en sociale kosten. Directe loonkosten en sociale kosten vallen hier niet onder (Bron: Kostenonderzoek Wet langdurige zorg NZa en KPMG — Versie 12 september 2017, pagina 17).

Ter illustratie staan in onderstaande tabellen de verwijzingen naar de betreffende grootboekrekeningnummers conform het Referentiegrootboekschema (RGS) en het Prismant rekeningschema.

Specificatie rubrieken RGS
WBedOvpWer W.B.H 4012070 Wervingskosten
WBedOvpAbd W.B.I 4012080 Arbodienst
WBedOvpDdd W.B.J 4012090 Diensten door derden
WBedOvpZie W.B.K 4012100 Ziekengeldverzekering
WBedOvpOzi W.B.L 4012110 Ontvangen ziekengelden
WBedOvpDvr W.B.M 4012120 Dotatie voorziening in verband met reorganisaties
WBedOvpVvr W.B.N 4012130 Vrijval voorziening in verband met reorganisaties
WBedOvpDoa W.B.O 4012140 Dotatie arbeidsongeschiktheidsvoorziening
WBedOvpDoj W.B.P 4012150 Dotatie jubileumvoorziening
WBedOvpVva W.B.Q 4012160 Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorziening
WBedOvpVrj W.B.R 4012170 Vrijval jubileumvoorziening
WBedOvpObp W.B.S 4012180 Overige belastingen inzake personeel
WBedOvpOvp W.B.T 4012190 Overige personeelskosten niet elders genoemd
WBedOvpDop W.B.U 4012990 Doorberekende overige personeelskosten
WBedOvpLbo W.B.V 4012200 Loopbaanontwikkeling
Specificatie rubrieken Prismant
423100 Kosten werving en selectie
423110 Personeelsadvertenties
423120 Reis- en verblijfkosten sollicitanten
423140 Verhuiskosten
423190 Andere kosten werving en selectie
423200 Kosten opleiding en vorming
423210 Onderwijsmiddelen
423220 Tegemoetkoming studiekosten
423300 Kosten voorgeschreven kleding
423400 Gezondheidszorg
423410 Preventieve gezondheidszorg
423420 Bijdrage Arbo-dienst
423500 Vergoedingen
423510 Reiskosten
423520 Huursuppleties
423600 Kosten uitplaatsing
423700 Kinderopvang door derden

Op de (deel)resultaten van de indicator kan de verdeelsleutel voor toerekening naar financieringsstroom (Wlz, Zvw, Wmo) nog worden toegepast.

Uitgangspunten

  • Alle overige personeelskosten van alle personeelsleden in loondienst (PIL) worden geïncludeerd.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Tel alle boekingen van overige personeelskosten van personeel in loondienst (PIL) voor de betreffende meetperiode bij elkaar op.
Periode:Totaal directe loonkosten PIL (Euro)
Totaal organisatieStap 1

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!