Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel NZa Basisinformatie kostenonderzoek

Versie:

Publicatiedatum:03-10-2023

Inwerkingtreding:03-10-2023
Bekijk bron...

8.1. Wat zijn de client cq bewonersgebonden kosten?

Indicator

Definitie: Het totaal aan patiënt- en bewonergebonden kosten over de periode.

Teller: Niet van Toepassing.

Noemer: Niet van Toepassing.

Toelichting

Deze indicator betreft het totaal aan patiënt- en bewonergebonden kosten over de periode. Dit betreft o.a. kosten voor onderzoek, laboratorium, geneesmiddelen en hulpmiddelen (Bron: Gebruikersinstructie Kostenonderzoek 2016 - Kostenonderzoek Wet langdurige zorg NZa en KPMG — Versie 12 september 2017, pagina 23).

De indicator wordt op organisatieniveau berekend.

Voor de berekening van deze indicator hanteert de NZa het Prismant rekeningsschema (Bron: Rekeningschema-voor-zorginstellingen-Prismant - Utrecht, september 2004 Publicatienummer 203.25, pagina's 36, 37 en 38).

Ter illustratie staan in onderstaande tabellen de verwijzingen naar de betreffende rubrieken conform het Prismant rekeningschema en het Referentiegrootboekschema (RGS).

Specificatie rubrieken RGS
Niet geïmplementeerd vanuit RGS
Specificatie rubrieken Prismant
46 patiënt- en bewonergebonden kosten
461000 Kosten onderzoeksfuncties
461100 Kosten beeldvormende techniek en functieonderzoek
461200 Kosten laboratorium
462000 Kosten behandel- en behandelingsondersteunende functies
462100 Genees- en bestralingsmiddelen en dialysebenodigdheden
462200 Medische gassen
462300 Narcosemiddelen
462400 Bloed en bloedproducten
462500 Hulpmiddelen, prothesen en implantaten
462600 Verband en gipsverband
462700 Hechtmateriaal
462800 Kosten therapieën
462900 Andere kosten behandel- en behandelingsondersteunende materialen
463000 Kosten van arbeidsmatige activiteiten
463100 Agogie
463200 Pastoraal werk
463900 Andere kosten psychosociale-, behandel- en begeleidingsfuncties
464000 Kosten verpleging en verzorging
464100 Persoonlijke voorzieningen cliënten c.q. bewoners
464200 Verplaatsingshulpmiddelen
464300 Incontinentiemateriaal
464900 Andere kosten verpleging en verzorging
465000 Kosten niet specifiek voor onderzoek, behandeling, begeleiding, verpleging of verzorging
465100 Toedienings- en afnamesystemen
465200 Katheters en sondes
465300 Handschoenen
465400 Tandartsbenodigdheden
465900 Andere kosten niet specifiek voor onderzoek, behandeling, begeleiding, verpleging of verzorging
466000 Instrumentarium en apparatuur
467100 Kosten ontspanning en recreatie van cliënten en bewoners
467110 Ontspanningsmaterialen
467120 Ontspanningsactiviteiten
467200 Zakgeld voor bewoners
468000 Kosten van activiteiten buiten de instelling

Op de (deel)resultaten van de indicator kan een verdeelsleutel worden toegepast.

Uitgangspunten

  • Alle cliënt cq bewonersgebonden kosten worden geincludeerd.
  • Binnen rekeninggroep 463 kunnen ook materiële kosten van zogenaamde therapeutische bedrijven voor bijvoorbeeld arbeids- of bezigheidstherapie verantwoord worden. Vaak kunnen de producten op prestaties van deze bedrijven doorverkocht worden aan derden. Dergelijke vergoedingen kunnen eveneens binnen de rekeninggroep 463 gecrediteerd worden, omdat het hierbij primair gaat om het elimineren van de materiële kosten van deze producten. Deze vergoedingen kunnen in feite niet meer als patiënt- of bewonergebonden kosten bestempeld worden.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Tel alle boekingen van cliënt cq bewonersgebonden kosten voor de betreffende meetperiode bij elkaar op.
Periode:Totaal cliënt cq bewonersgebonden kosten (Euro)
Totaal organisatieStap 1

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!