Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel NZa Basisinformatie kostenonderzoek

Versie:

Publicatiedatum:03-10-2023

Inwerkingtreding:03-10-2023
Bekijk bron...

3.1. Loonkosten personeel in loondienst exclusief ORT

Indicator

Definitie: Totaal aan loonkosten inclusief vakantiegeld, vergoedingen (zoals eindejaarsuitkering) en sociale lasten, maar exclusief onregelmatigheidstoeslag (ORT).

Teller: Loonkosten PIL exclusief ORT.

Noemer: Niet van toepassing.

Toelichting

Deze indicator betreft de loonkosten van personeel in loondienst (PIL) over de periode inclusief vakantiegeld, vergoedingen (zoals eindejaarsuitkering) en sociale lasten, maar exclusief onregelmatigheidstoeslag (ORT). De indicator wordt op organisatieniveau berekend.

Voor loonkosten van personeel in loondienst (PIL) hanteert de NZa het Prismant rekeningsschema (Bron: Kostenonderzoek Wet langdurige zorg NZa en KPMG — Versie 12 september 2017, pagina 17).

Loonkosten van personeel in loondienst betreft de salariskosten van in dienstbetrekking verrichte arbeid op basis van een arbeidsovereenkomst. De instelling treedt op als werkgever en is uit dien hoofde inhoudingsplichtig voor de loonbelasting en premieheffing (Bron: Rekeningschema-voor-zorginstellingen-Prismant - Utrecht, september 2004 Publicatienummer 203.25, pagina 29).

Op grond van hiervan worden tot de salarissen gerekend:

  • Brutosalaris (volgens inschalingtabellen) inclusief doorbetaalde salarissen tijdens ziekte;
  • Vakantiebijslag;
  • Vergoedingen voor overwerk, onregelmatige dienst, bereikbaarheids-, aanwezigheids- en slaapdienst;
  • Eindejaarsuitkeringen e.d. (Bron: Rekeningschema-voor-zorginstellingen-Prismant - Utrecht, september 2004 Publicatienummer 203.25, pagina 30).

Ter illustratie staan in onderstaande tabellen de verwijzingen naar de betreffende rubrieken conform het Referentiegrootboekschema (RGS) en het Prismant rekeningschema.

Specificatie rubrieken RGS
WPerSol S.B 4002000 Sociale lasten
WPerLesSld S.A.A 4001010 Bezoldiging van bestuurders en gewezen bestuurders
WPerLesBvc S.A.B 4001020 Bezoldiging van commissarissen en gewezen commissarissen
WPerLesTep S.A.C 4001030 Tantièmes en provisie
WPerLesLon S.A.D 4001040 Lonen
WPerLesVag S.A.G 4001070 Vakantiebijslag
WPerLesVad S.A.H 4001080 Vakantiedagen
WPerLesGra S.A.I 4001090 Gratificaties
WPerLesLin S.A.J 4001100 Lonen in natura
WPerLesTls S.A.K 4001110 Spaarloon
WPerLesOnu S.A.L 4001140 Ontslagvergoedingen
WPerLesLiv S.A.M 4001150 Lasten in verband met op aandelen gebaseerde betalingen
WPerLesLoo S.A.N 4001120 Loonkostenreductie
WPerLesOvt S.A.O 4001130 Overige toeslagen
WPerLesOlr S.A.P 4001160 Overige lonen en salarissen
WPerLesLks S.A.Q 4001170 Loonkostensubsidie (LIV)
WPerLesDle S.A.Z 4001990 Doorberekende Lonen en salarissen
Specificatie rubrieken Prismant*
411 Algemene en administratieve functies
412 Hotelfuncties
413 Patiënt- c.q. bewonergebonden functies
414 Zorpersoneel
415 Terrein- en gebouwgebonden functies

NB:* Prismant specificeert ORT niet in een separate rubriek. ORT dient niet geincludeerd te worden.

Op de (deel)resultaten van de indicator kan de verdeelsleutel voor toerekening naar financieringsstroom (Wlz, Zvw, Wmo) nog worden toegepast.

Uitgangspunten

  • De kosten van alle personeelsleden in loondienst (PIL) worden geïncludeerd.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Tel, met uitzondering van ORT, alle boekingen van loonkosten van personeel in loondienst (PIL) voor de betreffende meetperiode bij elkaar op.
Periode:Totaal directe loonkosten PIL (Euro)
Totaal organisatieStap 1

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!