Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:20-06-2023

Inwerkingtreding:01-07-2023
Bekijk bron...

2.5.1. Aantal fte zorg client ratio

Indicator

Definitie: Aantal ingezette fte’s over de periode gedeeld door het aantal cliënten over de periode. Bij de fte’s betreft het de ingezette fte’s (incl. meeruren, overuren, oproepuren).

Teller: Som ingezette fte’s personeelsleden met een arbeidsovereenkomst over de periode.

Noemer: Aantal cliëntdagen van cliënten met een Wlz-indicatie met zorgprofiel VV4 tot en met VV10.

Omschrijving

Deze indicator betreft de verhouding tussen het aantal ingezette fte’s van personeel in loondienst ten opzichte van het aantal cliëntdagen gedurende de meetperiode.

Deze teller betreft het aantal geregistreerde uren van personeelsleden in loondienst, dat zorgverlener is en binnen de meetperiode over een arbeidsovereenkomst beschikte. Op basis van deze uren kan het aantal ingezette fte’s van deze personeelsleden berekend worden. Iedere afnemer van gegevens kan op basis van het totaal aantal uren zijn/haar eigen definitie van fte toepassen, zoals 36, 38 of 40 uur per week. Voor de berekening van uren worden meeruren, overuren en oproepuren meegerekend.

De noemer betreft het totaal aantal geregistreerde cliëntdagen in de meetperiode van cliënten met een Wlz-indicatie met zorgprofiel VV4 t/m VV10.

NB: Op de (deel)resultaten van de teller van deze indicator kan een verdeelsleutel worden toegepast. Op de (deel)resultaten van de noemer van deze indicator dient geen verdeelsleutel te worden toegepast. Immers, de noemer betreft uitsluitend cliënten met een Wlz-indicatie met een zorgprofiel VV4 tot en met VV10.

Uitgangspunten

  • Zie de uitgangspunten bij indicator 2.1.2.
  • Het aantal cliëntdagen wordt uitgedrukt in jaren.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Zie voor de berekening van de teller de berekening van indicator 2.1.2 (dit is de teller van deze indicator 2.5.1).
  2. Selecteer in de meetperiode cliënten met een Wlz-indicatie met zorgprofiel VV4 t/m VV10.
  3. Bereken per cliënt uit ‘2’ het aantal cliëntdagen dat gerelateerd is aan een Wlz-indicatie en over een datum beschikte in de meetperiode.
  4. Bereken het totaal aantal cliëntjaren door alle cliëntdagen uit ‘3’ bij elkaar op te tellen en te delen door 365 (noemer).
  5. Bereken de indicator door het resultaat uit ‘1’ te delen door het resultaat uit ‘4’.

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!