Let op: deze afsprakenset is een oudere versie. Ga naar de laatste versie

Afsprakenset

Versie:

Publicatiedatum:12-06-2024

Inwerkingtreding:20-12-2023Bekijk bron...

Doelen

De onderstaande tabel geeft de opgestelde doelen weer:

Nr.Beschrijving
D1De afspraken moeten ervoor zorgen dat ketenpartijen de informatievoorziening over kwaliteit in de verpleeghuiszorg samen beter kunnen organiseren. De afspraken maken het mogelijk te regisseren hoe ketenpartijen informatie van elkaar kunnen krijgen. Dit moet vervolgens efficiënter en effectiever verlopen dan in de huidige situatie het geval is, bijvoorbeeld tegen minder (ervaren) administratieve last.
D2De afspraken moeten ervoor zorgen dat afnemers en bronhouders gegevens in onderling vertrouwen kunnen uitwisselen. Er is transparantie over doel van de uitvraag en het gebruik van de gegevens, dan wel wat er niet mee kan of mag. De afspraken creëren dat vertrouwen bij deelnemers.
D3De afspraken maken het mogelijk eenmaal geregistreerde gegevens, wanneer daar behoefte aan is, zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken. De set omvat afspraken over het beter gebruik van de data die nu al beschikbaar is, naast een eventueel nieuw in te richten situatie.
D4De afspraken leiden tot interoperabiliteit (onderling kunnen communiceren). Ketenpartijen begrijpen elkaars gegevens en kunnen hier informatie uit ophalen met voldoende duiding van de context.
D5De afspraken stellen partijen in staat de gezamenlijke informatiebehoeften en –registratiemogelijkheden zo goed mogelijk af te stemmen.
D6De afspraken zorgen voor voorspelbaarheid in de registratie en uitvraag van gegevens die dienen voor informatievoorziening over de kwaliteit. Ontwikkelingen kunnen via een vaste structuur worden ingepland en zijn realistisch uitvoerbaar door de ketenpartijen (en hun eventuele opdrachtnemers) in de tijd.
D7De afspraken bevatten tevens de systematiek voor ontwikkeling en beheer van de afspraken door de onderlinge partijen. Deze opzet biedt de mogelijkheid om de ketenpartijen zonder het programma door te kunnen laten ontwikkelen, beheren en implementeren, maar ook het toezicht op de naleving van de afspraken te borgen. Oftewel: de lange termijn governance inrichting en de organisatie(s) die nodig zijn voor activiteiten die blijven na het programma zijn onderdeel van de afspraken.
D8De afspraken maken het mogelijk dat ketenpartijen van elkaar kunnen leren, dat zij analyses onderling hergebruiken en/of dat zij taken onderling verdelen en vertrouwen op resultaten van anderen. Vergelijkbare acties bij partijen worden zoveel mogelijk ontdubbeld en kennis optimaal gedeeld.
D9De afspraken leiden tot een meerwaarde voor de individuele medewerker en/of voor het bestuur van de deelnemende ketenpartijen ten opzichte van de huidige situatie.
D10De afspraken borgen toegevoegde waarde voor de cliënt van de zorgorganisatie en/of de burger. Met het naleven van de afspraken kunnen ketenpartijen een bijdrage leveren in het inzicht in kwaliteit van de verpleeghuiszorg voor cliënten. De cliënt en/of de burger en diens omgeving kunnen daarmee beschikken over een betere informatievoorziening over de kwaliteit van de verpleeghuiszorg.
D11De afsprakenset biedt ketenpartijen voldoende mogelijkheden voor eigen innovatie en (door)ontwikkeling op de informatievoorziening over kwaliteit, los van de gemeenschappelijke afspraken.
D12Er moet flexibiliteit zijn in de inrichting van oplossingen binnen de afsprakenset. In analogie met de informatiestandaarden iWlz, bijvoorbeeld, waar partijen op verschillende manieren aan kunnen voldoen. De gevraagde flexibiliteit wordt bijvoorbeeld geboden door: (A) Bewust opties in het ontwerp open te houden (voor zover te voorzien); (B) Aansluiting te zoeken bij de principes voor een duurzaam informatiestelsel in de zorg (comply-or-explain); (C) Er bestaande informatie-uitvragen zijn waarvan de inhoud ook door (bepaalde en gedeeltelijk dezelfde) ketenpartijen gezamenlijk is vastgesteld (zoals Kwaliteitsindicatoren en JMV).
D13De afsprakenset is duurzaam (toekomstvast) en herbruikbaar (robuust). De systematiek moet breder toepasbaar zijn, zowel in andere domeinen als voor ander typen van informatie. De oplossing kan zoveel mogelijk worden hergebruikt voor andere soorten informatie (primair maatschappelijke verantwoording, bekostiging, toezicht en geïnformeerde keuzes) en zorg (primair de gehandicaptenzorg). De oplossing sluit zo goed mogelijk aan bij andere toekomstbestendige oplossingen voor informatievoorziening in de zorg, zodat eenheid en integratie van de verschillende oplossingen wordt bevorderd.

N.B. Leren en verbeteren over kwaliteit van verpleeghuiszorg is geen doel van het ontwerp van de afsprakenset; het kan wel een nevenopbrengst zijn.

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!