Let op: deze afsprakenset is een oudere versie. Ga naar de laatste versie

Afsprakenset

Versie:

Publicatiedatum:12-06-2024

Inwerkingtreding:20-12-2023Bekijk bron...

Principes

Principes zijn richtinggevende uitspraken over ontwerpkeuzes in de afsprakenset. Zij gaan over de manier waarop de doelen zo goed mogelijk worden bereikt en recht wordt gedaan aan de randvoorwaarden. Principes op deze pagina betreffen algemene uitspraken. Daar waar principes betrekking hebben op een specifieke invalshoek (bijvoorbeeld op de modelgegevensset of de beheerafspraken) zijn zij te vinden bij de betreffende onderdelen van het afsprakenstelsel. Principes worden voorzien van een rationale, waarin de belangrijkste ontwerpafwegingen zijn opgenomen. Aangezien het ontwerp van de oplossing in samenwerking met de betrokken partijen nog verder wordt vormgegeven, krijgt de analyse naar de context, de belemmeringen en randvoorwaarden nog verder vorm en zullen de (ontwerp)principes zich daarmee ook ontwikkelen.

Nr.BeschrijvingGroep
P1De afspraken zijn niet vrijblijvend voor de deelnemende partijen.Aard van de afspraken
P2De afspraken zijn generiek waar mogelijk en specifiek waar nodig.Aard van de afspraken
P3Er wordt alleen afgesproken wat nodig is. Onderwerpen die al geregeld zijn in wet- en regelgeving of de facto technisch geen barrière vormen, worden niet opgenomen in het maken van de afspraken. Het ontwerpproces richt zich op afspraken die nodig zijn om belemmeringen te doorbreken en streeft geen volledigheid na. Op deze wijze wordt de kracht van bestaande normen ook zoveel mogelijk gebruikt en verbetert de onderhoudbaarheid van de afsprakenset. Wijzigingen in wet- en regelgeving of generieke technische innovaties (mits zij de overige keuzes in het afsprakenstelsel niet raken) kunnen door deelnemers worden op- en nagevolgd zonder dat een wijziging van de formele afspraken noodzakelijk is. Dit betekent ook dat de huidige verantwoordelijkheden van de betrokken partijen worden gerespecteerd.Aard van de afspraken
P4De set afspraken is gericht op een gelijk speelveld voor aanbieders.Aard van de afspraken
P5De set afspraken is gericht op een gelijk speelveld voor softwareleveranciers.Aard van de afspraken
P6Gegevens worden afgeleid uit het operationeel proces van aanbieders. Afnemers maken gebruik van gegevens uit de bron/ uit registraties in het primaire- en secundaire proces (het operationele proces). De gegevens die aanbieders toch al vastleggen in hun operationele processen moeten beschikbaar kunnen zijn voor andere partijen om informatievragen te beantwoorden conform de gemaakte afspraken. De gegevens zijn een resultaat van processen in de organisatie en kunnen zonder veel extra inspanningen worden gegenereerd en zo nodig gepubliceerd conform de gemaakte afspraken.Van operationeel proces naar informatie-uitwisseling
P7Stappen om van de oorspronkelijke registratie tot aanlevering te komen zijn geautomatiseerd.Van operationeel proces naar informatie-uitwisseling
P8De aanbieder is als bronhouder verantwoordelijk voor het beschikbaarstellen van en het beschikbaar stellen/ versturen van antwoorden gebaseerd op de uniforme gegevensset.Van operationeel proces naar informatie-uitwisseling
P9Data van de aanbieder is open als het kan en besloten als het moetVan operationeel proces naar informatie-uitwisseling
P10De door de aanbieder beschikbaar te stellen antwoorden en metadata voldoen aan de FAIR-dataprincipes over vindbaarheid, toegankelijkheid, uitwisselbaarheid en herbruikbaarheid.Interoperabiliteit
P11De technische afspraken voor elektronische aanlevering zijn primair gericht op machine-naar-machine-uitwisseling. Daarnaast moeten de uiteindelijk uitgewisselde gegevens (ook) wel leesbaar zijn voor mensen.Interoperabiliteit
P12De Principes Informatiestelsel voor de zorg worden gevolgd. Indien beschikbaar wordt gebruik gemaakt van bestaande standaarden, afspraken en oplossingen voor gegevensuitwisseling in het algemeen, dan wel in de langdurige zorg. Er wordt daarbij bij voorkeur gebruik gemaakt van open internationale standaarden.Interoperabiliteit
P13Afnemers beantwoorden hun informatievragen in de toekomst op basis van een uniforme gegevensset: (A) de uniforme gegevensset is de basis voor de aanlevering van antwoorden door aanbieders aan afnemers. (B) Bij de vaststelling van de inhoud van de uniforme gegevensset wordt de te verwachten informatiebehoefte genormaliseerd naar gegevenselementen. (C) Bij de vaststelling van de inhoud van de gegevensset wordt er geoptimaliseerd op hergebruik, reductie van administratieve lasten en gegevenskwaliteit. (C) De afnemer, en niet de aanbieder, is verantwoordelijk voor het zodanig formuleren van zijn vraag dat die kan worden beantwoord op basis van de uniforme gegevensset.Uniforme gegevensset
P14Hergebruik van de oplossing voor andere soorten informatie en andere soorten zorg moet mogelijk zijn.Toekomst-bestendigheid
P15In het ontwerpproces worden (ontwerp)keuzes getoetst op mate van snelheid waarmee deze te implementeren zijn door bronhouders en bronafnemers (ketenpartijen). De voorkeur gaat uit naar snel te implementeren afspraken met zoveel mogelijke bijdrage aan de gestelde doelen. Partijen worden bovendien in staat gesteld snel te leren over de oplossing (door snelle terugkoppeling én mogelijkheid om de afspraken snel aan te passen).De afspraken als groeimodel
P16Het ontwerpproces is een groeimodel. Om snel resultaten te laten zien én te kunnen leren van tussentijdse ervaringen, wordt het opgezet als groeimodel. De belangrijkste belemmeringen voor de uitwisselingen met de meeste potentiële baten worden als eerste opgepakt. Daarbij is ook de haalbaarheid van realisatie, waaronder de aansluiting op de huidige ontwikkelingen in de markt, een criterium. Voor vervolgactie wordt een groeipad afgesproken.De afspraken als groeimodel
P17De standaarden, waaronder de model gegevensset KIK-V, in de afsprakenset moeten stabiel zijn en een helder plus bruikbaar releaseproces kennen.De afspraken als groeimodel
P18Naast afspraken over de duurzame situatie zijn er ook afspraken over tussenliggende situaties.De afspraken als groeimodel
P19Technische oplossingen worden pas opgenomen in de duurzame afspraken als die oplossingen voldoende stabiel zijn.De afspraken als groeimodel
P20Het ontwerpproces is een half-open proces met verschillende belanghebbenden. De kaders voor en de ritmiek van het ontwerpproces worden daarmee bepaald door de ketenpartijen in het programma KIK-V. Andere belanghebbenden worden in staat gesteld via daartoe georganiseerde processen hun inbreng te leveren.Open ontwikkelproces
P21In het maken van de afspraken wordt gebruik gemaakt van de (leer)ervaringen uit andere, bestaande afsprakenstelsels in de zorg en daarbuiten.Open ontwikkelproces
P22Aanbieders krijgen in gelijke mate de mogelijkheid om deel te nemen aan de ontwikkeling van en geïnformeerd te worden over de set afspraken.Open ontwikkelproces
P23Softwareleveranciers krijgen in gelijke mate de mogelijkheid om deel te nemen aan de ontwikkeling van en geïnformeerd te worden over de set afspraken.Open ontwikkelproces
P24Het programma richt zich op (verbetering van) de gegevensuitwisseling t.b.v. informatie over kwaliteit en bedrijfsvoering. Die acties leiden tot mogelijke inhoudelijk vraagstukken rond informatie over kwaliteit of bedrijfsvoering. Ketenpartijen zijn vervolgens gezamenlijk verantwoordelijk voor keuzes die hieruit voortvloeien.Rol van het programma
P25Het programma verwerft een positie door neutraliteit en expertise.Rol van het programma
P26Producten worden zo ontwikkeld dat deze makkelijk door de toekomstige beheerorganisatie in beheer genomen kan worden, vanaf het moment dat de organisatie bekend is en klaar is voor deze rol.Rol van het programma
P27De afsprakenset wordt vastgesteld door de besturingsstructuur die onderdeel is van de afsprakenset, en niet door de programmastructuur.Rol van het programma
P28Antwoorden op gevalideerde vragen zijn zo goed mogelijk geanonimiseerd en bevatten geen tot de persoon herleidbare gegevens. Ook als er wel een wettelijke grondslag is voor het verwerken van persoonsgegevens door de afnemer. Indien geanonimiseerd antwoord niet mogelijk is, worden andere maatregelen getroffen ten aanzien van privacy en beveiliging genomen.Privacy en informatiebeveiliging

Voor de model gegevensset (https://kik-v-publicatieplatform.nl/afsprakenset/_/content/docs/modelgegevensset/principes) en het model uitwisselprofiel (https://kik-v-publicatieplatform.nl/afsprakenset/_/content/docs/modeluitwisselprofiel/principes) zijn aparte principes opgenomen op desbetreffende pagina’s.

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!