Let op: deze afsprakenset is een oudere versie. Ga naar de laatste versie

Afsprakenset

Versie:

Publicatiedatum:12-06-2024

Inwerkingtreding:20-12-2023Bekijk bron...

Release 1.1 versie 0.9

Juridisch kader:

 • De artikelen 66c en 66d van de Zorgverzekeringswet vervallen per 1 juli 2021 bij de invoering van de wijziging in de Wkkgz en worden vervangen door de artikelen 11i en 11g van de Wkkgz. Inhoudelijk verandert hier niet veel aan, maar de artikelen zijn met ingang van 1 juli 2021 in een andere wet opgenomen.

Modelgegevensset:

 • Tekstuele aanpassingen die ervoor zorgen dat de tekst beter aansluit bij de vorm van de model gegevensset, namelijk een ontologie
 • Aanpassingen van de gebruikte voorbeelden voor de werking van de modelgegevensset naar actuele voorbeelden met behulp van de ontologie
 • Belangrijkste wijzigingen in de ontologie ten behoeve van de ondersteuning van het uitwisselprofiel ODB kwaliteitskader zijn:

Veranderingen ontologie (versie 1.1, juli 2021)

Een overzicht van de veranderingen in de ontologie t.o.v. de 0.1 versie van januari 2021. De veranderingen zijn in detail altijd terug te vinden doordat publicatie plaatsvindt via een technisch platform dat alle wijzigingen bijhoudt. Echter, de weergave van de veranderingen is erg technisch en bovendien is het aantal wijzigingen talrijk sinds de laaste publicatie waardoor het lastig is door de bomen het bos te zien.

Hieronder volgt een daarom een kort overzicht van de wijzigingen (met voorbeelden) en de motivatie achter die wijzigingen. Over het algemeen kan gesteld worden dat de functionele wijzigingen minimaal zijn en de technische wijzigingen fors.

Aanleiding wijzigingen

In de ontwikkeling van de 1.1 versie van de ontologie zijn drie factoren van belang

 1. Doorontwikkeling van de generieke conceptuele ontologie. Deze was in januari eenvoudigweg nog lang niet volledig en wordt nog steeds doorontwikkeld. De ontologie gericht op personele samenstelling wordt 'opgehangen' binnen het framework van de conceptuele ontologie.
 2. Door het uitvoeren van praktijktoetsen is in de afgelopen maanden ervaring gedaan met echte gegevens uit de bronsystemen van verpleeghuizen. Een praktijktoets legt daarmee onvolledigheden in de ontologie bloot; een belangrijke reden om praktijktoetsen uit te voeren.
 3. Doordat is gestart met een ontologie voor de financiele gegevens van verpleeghuizen, wordt parallel op meerdere plekken de ontologie gewijzigd. Om de beheersbaarheid van de ontologie (ook naar de toekomst) te garanderen, is besloten de 'KIK-ontologie' op te splitsen in verschillende kennisdomeinen: generiek (oude VPH ontologie), personeel (oude KIK-ontologie), financieel, zorg, organisatie en client. Deze opsplitsing zou in de toekomst nog aangevuld kunnen worden indien gewenst.
 4. Vanwege historische redenen waren veel termen in de KIK-ontologie in het Engels. Op verzoek zijn deze inmiddels nagenoeg allemaal aangepast naar Nederlands.

Voorbeelden

Een aantal voorbeelden (zeker geen uitputtende lijst) van veranderingen die zijn aangebracht als gevolg van bovenstaande puten.

 • De relatie tussen een werkovereenkomst en een functie maakte gebruik van het generieke koppeling kik:hasDescription. Deze werd ook gebruikt voor de relatie naar contractomvang, ziekte periodes en urenadministraties. Om ervoor te zorgen dat de berekeningen voor indicatoren eenvoudiger worden (daardoor beter leesbaar en onderhoudbaar) is deze relatie gesplitst in: bijbehorendeFunctie, heeftContractOmvang, bijbehorendeVerzuimPeriode en bijbehorendeWerkPeriode.
 • De relatie kik:hasAgreement en de inverse relatie kik:agreementOf is specifieker geworden om goed onderscheid te kunnen maken tussen de opdrachtnemer (de werknemer) en de opdrachtgever (de werkgever) van werkovereenkomsten. heeftOpdrachtnemer en heeftOpdrachtgever zijn daarom toegevoegd.
 • Om onderscheid te maken tussen de relatie van een werknemer met zijn/haar functie en de werkovereenkomst (het contract) waarop die functie vermeld staat, is een functie aan een werkovereenkomst gekoppeld via bijbehorendeFunctie en aan de werknemer via heeftFunctie. De relatie tussen een functie en een werkovereenkomst ís immers ook een ander soort relatie van de tussen een functie en een werknemer. Door dit onderscheid duidelijker te definieren is de ontologie beter geschikt om de data in bronsystemen te hergebruiken. Omdat afhankelijk van het type bronsysteem de ene of de andere relatie vastligt.
 • kik:KostenPlaats is verplaatst naar de financiele ontologie en heet nu vph-fin:KostenPlaats
 • De 'prefix' kik is vervangen door vph-pers (van personeel)
 • De 'prefix' vph is vervangen door vph-g (van generiek)
 • Oproepovereenkomsten zijn onderdeel gemaakt van Arbeidsoverenkomsten omdat dit beter aansluit bij zowel de brongegevens als de definities voor de indicatoren.
 • Voorbeeld van een van de vele technische wijzigingen in de generieke ontologie die geen functionele impact heeft voor de ontologie personele samenstelling, maar wel van belang is voor de technische en logische consistentie van alle deel-ontologieën samen: vph:Descriptions is vervangen door vph-g:SocialInformationObject.

Model uitwisselprofiel:

 • Aan organisatorische interoperabiliteit toegevoegd het onderwerp looptijd van een uitwisselprofiel.

Matchingsproces:

 • Pagina bestaande bronnen is gewijzigd: een van de tussenkoppen is gewijzigd van ‘Nieuwe (openbare) bronnen’ naar ‘Toetsingscriteria (openbare) bronnen)’.

Verdere toelichting

Met de publicatie van deze versie van de afsprakenset zijn ook wijzigingen doorgevoerd in de volgende producten die los van de afsprakenset worden gepubliceerd:

 • Verwijderd: Op de organisatorische laag stond bij in- en exclusiecriteria dat zorgaanbieders met minder dan tien cliënten zijn uitgezonderd van aanlevering van gegevens. Zij moeten wel aanleveren maar deze gegevens worden in kader van privacy en herleidbaarheid niet gepubliceerd.
 • Verwijderd: Op de organisatorische laag stond dat terugkoppeling plaatsvindt middels een individueel dashboard voor zorgaanbieders (zoals bij de MSZ). Een dashboard is niet haalbaar gebleken, maar alternatieven hiervoor worden op dit moment onderzocht.
 • Gewijzigd: Op de laag Privacy en Informatiebeveiliging is het stuk over herleidbaarheid van gegevens bij zorgaanbieders met minder dan tien cliënten aangepast.
 • Toegevoegd: op de semantische laag zijn bij de voorbeeldberekeningen, de validatiechecks die in het Desan portaal plaatsvinden, toegevoegd.
 • Gewijzigd: De beschrijvingen bij ‘Doel van de uitvraag' en ‘Doel per indicator’ zijn aangepast aan de hand van de laatste versie van de handboeken (versie 2021). Waaronder: medewerkers is gewijzigd in personeel.
 • Gewijzigd: op de semantische laag zijn de ‘Algemene uitgangspunten’ bij de in- en exclusiecriteria aangepast.
 • Het gebruik van de Totaalscore cliëntervaring en de verwijzing naar het kwaliteitsverslag zijn, conform nieuwe handboeken, toegevoegd aan het uitwisselprofiel.
 • Gewijzigd: de concepten en de voorbeeldberekeningen waar naar verwezen wordt zijn aangepast aan de hand van de nieuwe handboeken van het Kwaliteitskader.

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!