Let op: deze afsprakenset is een oudere versie. Ga naar de laatste versie

Afsprakenset

Versie:

Publicatiedatum:12-06-2024

Inwerkingtreding:20-12-2023Bekijk bron...

Aanvullende gegevens zorgaanbieder

In het ‘matchingsproces’, zoals beschreven in de Afsprakenset KIK-V, wordt getracht om de principes KIK-V te volgen bij het formuleren van vraag en antwoord. De vraag kan daarin worden aangepast op beschikbare gegevens of er kunnen andere beschikbare gegevens worden gezocht om een antwoord te formuleren. Echter, in sommige gevallen blijft het belang van de vraag staan zonder dat de gegevens zijn gevonden in de momenteel bekende registraties bij zorgaanbieders.

Deze situatie vraagt om aparte afspraken over het beschikbaar stellen en toepassen van deze gegevens binnen de KIK-V afsprakenset. Het gebruik van deze gegevens betekent immers dat mogelijk een aparte registratie bij de zorgaanbieder moet worden bijgehouden om de model gegevensset te kunnen samenstellen voor de uitwisselprofielen en te hergebruiken voor verschillende vragen van afnemers. De term 'aanvullende' zegt niks over het belang van deze gegevens. Deze zijn net zo van belang als de andere gegevens in de model gegevensset KIK-V. De aanvullende gegevens volgen de afspraken in de afsprakenset, waaronder besluitvorming, en worden beheerd via dezelfde beheercyclus en bijbehorende afspraken als de afsprakenset en bijbehorende model gegevensset.

Om in aanmerking te komen voor een aanvullend gegeven dat van de zorgaanbieder wordt verwacht, moet dat gegeven aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het gaat om eisen die standaard gelden voor de gegevens in de modelgegevensset, maar in dit proces nog eens expliciet worden getoetst voorafgaandaan besluitvorming over opname daarvan in het overzicht van aanvullende gegevens.

  • Er is vastgesteld wie verantwoordelijk is voor de definitie van dat gegeven. KIK-V zal zelf de definitie niet bepalen. Het moet een bestaand gegeven zijn op basis van bijvoorbeeld een bestaande standaard (een definitie van CBS ofeen wettelijk vastgesteld lijst (denk aan sectoren) o.i.d.) of door een ketenpartij zelf onderhouden definitie;
  • Die definitie is openbaar beschikbaar, toegankelijk en in beheer. Dit is ook belangrijk voor het kunnen opnemen van de betekenis in de ontologie;
  • De ketenpartijen moeten er via het bestaande besluitvormingsproces gezamenlijk over eens zijn dat deze gegevens noodzakelijk zijn;
  • Het gegeven betreft geen persoonsgegeven of tot de persoon herleidbaar gegeven, tenzij voor de verwerking hiervan een wettelijke grondslag is;
  • De betekenis van het gegeven is enigszins statisch. Hetzelfde geldt voor de registratie van het gegeven. Met andere woorden: het gegeven moet niet te vaak wijzigen. Het huidig criterium is niet vaker dan 2x per jaar, in lijn met de releasemomenten van de Afsprakenset KIK-V;
  • De zorgaanbieder moet de (gewenste) bron zijn en er is (nog) geen andere(wettelijke) bron buiten de zorgaanbieder beschikbaar die deze gegevens(tevens) beschikbaar heeft of een meer geschikte bron vormt. Een afnemer kan bijvoorbeeld ook op zoek zijn naar de bevestiging dat een zorgaanbieder daadwerkelijk als zodanig is geregistreerd en daarvoor een controleproces heeft doorlopen. Dan is de bron de partij die de (neutrale) bevestiging kangeven dat deze registratie heeft plaatsgevonden.

Hieronder volgt een overzicht van de vastgestelde aanvullende gegevens binnen KIK-V die (voorlopig) op een andere manier beschikbaar (moeten) worden gesteld dan vanuit de nu gangbare registratiebronnen in het primaire proces bij de zorgaanbieder.

Concept/gegevenBetekenis (en verdere invulling)ToelichtingGebruik
Registratie KvK (Handelsregister)KvK-nummerVan de Zorgondernemer op organisatieniveauAls sleutel voor de organisatie in de communicatie naar afnemers
Registratie AGBAGB codeEr zijn AGB codes voor Zorgondernemer, voor zorgverlener, voor zorglocatieAls sleutel voor de organisatie in de communicatie naar afnemers
VestigingKvK-VestigingsnummerZorglocatieAls sleutel voor de vestiging in de communicatie naar afnemers
Sector (wetgever WLZ)Sector Verpleging en verzorging (V&V); Sector Verstandelijk gehandicapt (VG); Sector Licht verstandelijk gehandicapt (LVG); Sector Lichamelijk gehandicapt (LG); Sector Zintuiglijk gehandicapt, auditief en communicatief (ZGaud); Sector Zintuiglijk gehandicapt, visueel (ZGvis); Sector GGZ, B-groep (GGZ-B); Sector GGZ WonenWettelijk is vastgelegd welke zorgprofielen onder welke sectoren vallen en welke onderverdeling er in sectoren is. Het betreft hier het gegeven in welke sectoren een zorgaanbieder actief kan/wil zijn (in tegenstelling tot de geleverde zorg).Voor Uitwisselprofiel Zorgkantoren Ondersteuning cliëntkeuze verpleging en verzorging
Geplande toe-/afname wooneenhedenorganisatieonderdeel; gemeente; geplande toename van het aantal wooneenheden; geplande afname van het aantal wooneenheden; fase; beoogde datum ingebruiknameUit bouwplannen en/of verhuuradministratieUitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling
Geplande toe-/afname van het aantal cliënten per (clustering van) leveringsvorm(en)naam vestiging; gemeente; toename of afname; (clustering van) leveringsvorm(en); gepland aantal cliënten; fase; beoogde datum ingebruiknameUit capaciteitsplannen of andersUitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!