Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:27-06-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

11.3.3 Langdurend ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschapsverlof) Q3 2023

Indicator

Definitie: Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van personeelsleden, in procenten van het totaal aantal beschikbare kalenderdagen van personeelsleden in de verslagperiode. Het ziekteverzuimpercentage is exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. In de berekening wordt rekening gehouden met de parttimefactor. Er is sprake van langdurend verzuim wanneer het aantal verzuimdagen 29 dagen of langer is.

Teller: Aantal ziektedagen.

Noemer: Aantal kalenderdagen.

Toelichting

Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van personeelsleden, in procenten van het totaal aantal beschikbare kalenderdagen (dus geen werkdagen) van personeel in loondienst per kwartaal. Het ziekteverzuimpercentage betreft het verzuim van 29 dagen of langer en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. In de berekening wordt rekening gehouden met de parttimefactor.

Uitgangspunten

 • Alle personeelsleden (zorg- en niet-zorg) worden geïncludeerd.
 • Zwangerschaps- of bevallingsverlof worden uitgesloten.
 • Ziekteperiodes van 28 dagen en korter worden geincludeerd.
 • In de berekening wordt de parttime geincludeerd.
 • 1 ziektedag = 1 kalenderdag waarop een personeelslid ziek is.
 • Wanneer het ziektepercentage bij de verzuimmelding ontbreekt, wordt het ziektepercentage verondersteld 100% te zijn.
 • Indien een ziekteperiode langer doorloopt of nog geen eindatum heeft dan wordt de einddatum van het kwartaal gebruikt in de berekening als einddatum van de ziekteperiode (dus indien de ziekteperiode van 20 maart tot en met 15 april is en de berekening gaat over het 1e kwartaal dan wordt een einddatum van de ziekteperiode van 31 maart gehanteerd in de berekening). Dit is alleen van toepassing op een eindatum van een ziekteperiode in de berekening. De startdatum van een ziekteperiode wordt niet aangepast!

Berekening

De indicator wordt als volgt berekend (zie tevens onderstaande tabel):

 1. Selecteer alle personeelsleden (o.b.v. de werkovereenkomst) in de betreffende verslagperiode.
 2. Bepaal o.b.v. stap 1 per persooneelslid per werkovereenkomst voor elke dag binnen de verslagperiode de vestiging, functie en parttimefactor.
 3. Selecteer van alle personeelsleden uit stap 1 de ziekteperiodes met een duur van 29 dagen of langer en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof.
 4. Bepaal o.b.v. stap 3 per personeelslid per werkovereenkomst voor elke dag binnen de ziekteperiode het ziektepercentage.
 5. Bereken o.b.v. stap 2 en stap 4 per personeelslid per werkovereenkomst voor elke dag binnen de verslagperiode het ziekteverzuim door de parttimefactor te vermenigvuldigen met het ziektepercentage.
 6. Pas per personeelslid per werkovereenkomst voor elke dag binnen de verslagperiode de parttimefactor toe op de kalenderdag.
 7. Bereken per zorg- en niet-zorggerelateerde functie, per vestiging en voor de totale organisatie het verzuimpercentage door het ziekteverzuim van de betreffende personeelsleden bij elkaar op te tellen en te delen door de optelling van het aantal kalenderdagen waarop de parttime is toegepast. Vermenigvuldig elk resultaat met 100%.
Ziekteverzuimpercentage periode:ZorgNiet-zorgTotaal
Totaal organisatieStap 7Stap 7Stap 7
Vestiging 1Stap 7Stap 7Stap 7
Vestiging 2Stap 7Stap 7Stap 7
Vestiging NStap 7Stap 7Stap 7

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!