Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:17-07-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

18.1 - Balans o.b.v. Grootboek (Prismant)

Indicator

Definitie: Balans berekend op basis van het grootboek o.b.v. Prismant

Teller: Balans op peildatum 31-dec van het voorgaande jaar of 30-jun van het lopende jaar.

Noemer: n.v.t.

Toelichting

Deze indicator berekent de posten in het jaarrekening model C "Balans voor zorgaanbieders" zoals beschreven in Bijlage 1 van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG op basis van het Rekeningschema-voor-zorginstellingen-Prismant - Utrecht, september 2004 Publicatienummer 203.25. Onderstaande tabel beschrijft deze mapping tussen grootboekrubrieken en jaarrekening.

De posten in de kolom "Jaarrekeningpost" zijn op twee manieren in verband gebracht met de rubrieken uit het grootboek:

  1. Onder de jaarrekeningpost staan één of meer regels genoemd met grootboekrubrieken die opgeteld te jaarrekening post vormen.
  2. Achter de jaarrekeningpost staat de berekening op basis van andere jaarrekeningposten.

Hiermee is de structuur uit bijlage 1 van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG gehandhaafd. Vooralsnog is het hoogste detailniveau niet meegenomen. (Feitelijk wordt vooralsnog hier het model A voor kleinere zorgorganisaties gebruikt.)

Waar bij de grootboekrubrieken een "x" genoteerd is, wordt bedoeld dat alle rubrieken met op die positie een willekeurig cijfer meegenomen worden bij de optelling.

JaarrekeningpostRubriekOmschrijving
A Vaste activaSom A.I, A.II, A.III
A.I Immateriële vaste activa
00xxxxImmateriële vaste activa
A.II Materiële vaste activa
01xxxxMateriële vaste activa
A.III Financiële vaste activa
03xxxxFinanciële vaste actia
B Vlottende activaSom B.I, B.II, B.III, B.IV
B.I Voorraden
3xxxxxVoorraden
B.II Vorderingen
12xxxxVorderingen
B.III Effecten
131xxxEffecten
B.IV Liquide middelen
132xxxLiquide middelen
C Totaal activaSom A, B
D Eigen vermogenSom D.I, D.II, D.III, D.IV, D.V, D.VI, D.VII
D.I Gestort en opgevraagd kapitaal
0511xxStichtingskapitaal c.q. Ledenkapitaal
D.II Agio
Niets gevonden
D.III Herwaarderingsreserve
Niets gevonden
D.IV Wettelijke en statutaire reserve
05413xAlgemene reserves
D.V Bestemmingsreserve
05311xReserve aanvaardbare kosten
05342xBestemmingsreserve vervanging inventaris
05423xBestemmingsreserves
D.VI Bestemmingsfonds
05323xBestemmingsreserve huisvesting (voorheen Vernieuwingsfonds)
D.VII Overige reserves
0539xxOverige reserves
05493xOverige reserves, waaronder fondsen en fundaties
05915xEgalisatierekeningen afschrijving instandhoudingsinvesteringen
D.VIII Onverdeelde winst
091xxxSaldo resultatenrekening
E Voorzieningen
06xxxxVoorzieningen
F Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
07xxxxLanglopende schulden
G Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
14xxxKortlopende schulden en overlopende passiva
15xxxKortlopende schulden en overlopende passiva
H Totaal passivaSom D, E, F, G

Uitgangspunten

  • De peildatum is 31-dec van het voorgaande jaar of 30-jun van het lopende jaar.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Bereken de jaarrekeningposten waarbij grootboekrubrieken genoemd zijn door van alle boekingen tot en met de peildatum voor de betreffende rubrieken de bedragen bij elkaar op te tellen.
  2. Bereken de jaarrekeningposten waarbij een sommatie is beschreven door die sommatie uit te voeren op basis van de in punt 1. berekende posten.
JaarrekeningpostBedrag
A Vaste activaStap 2
A.I Immateriële vaste activaStap 1
A.II Materiële vaste activaStap 1
A.III Financiële vaste activaStap 1
B Vlottende activaStap 2
etc. volgens structuur in bovenstaande tabel

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!