Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:27-06-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

18.2 - Winst- en verliesrekening o.b.v. grootboek (Prismant)

Indicator

Definitie: Winst- en verliesrekening op basis van het grootboek o.b.v. Prismant

Teller: Winst- en verliesrekening over meetperiode 1-jan t/m 31-dec van het voorgaande jaar of 1-jan t/m 30-6 van het lopende jaar.

Noemer: n.v.t.

Toelichting

Deze indicator berekent de posten in het jaarrekening model D "Winst- en verliesrekening voor zorgaanbieders" zoals beschreven in Bijlage 1 van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG op basis van het Rekeningschema-voor-zorginstellingen-Prismant - Utrecht, september 2004 Publicatienummer 203.25. Onderstaande tabel beschrijft deze mapping tussen grootboekrubrieken en jaarrekening.

De posten in de kolom "Jaarrekeningpost" zijn op twee manieren in verband gebracht met de rubrieken uit het grootboek:

  1. Onder de jaarrekeningpost staan één of meer regels genoemd met grootboekrubrieken die opgeteld te jaarrekening post vormen.
  2. Achter de jaarrekeningpost staat de berekening op basis van andere jaarrekeningposten.

Hiermee is de structuur uit bijlage 1 van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG gehandhaafd. Vooralsnog is het hoogste detailniveau niet meegenomen (Feitelijk wordt vooralsnog hier het model B voor kleinere zorgorganisaties gebruikt.)

Waar bij de grootboekrubrieken een "x" genoteerd is, wordt bedoeld dat alle rubrieken met op die positie een willekeurig cijfer meegenomen worden bij de optelling.

JaarrekeningpostRubriekOmschrijving
P.I Netto omzet
81xxxxToegekend wettelijk budget
P.II Wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk ten opzichte van de voorafgaande balansdatum
Niets gevonden
P.III Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf
Niets gevonden
P.IV Overige bedrijfsopbrengsten
82xxxxOverige bedrijfsopbrengsten
83xxxxOverige bedrijfsopbrengsten
89xxxxCorrectie budgetafrekeningen voorgaande boekjaren
919xxxBaten (Exploitatie van niet in het dienstverleningsproces opgenomen vaste activa)
920xxxBuitengewone baten
930xxxBijzondere baten
P Som der bedrijfsopbrengstenSom P.I, P.II, P.III, P.IV
Niets gevonden
Q.I Kosten van grond- en hulpstoffen
Niets gevonden
Q.II Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
417xxxStagiaires
418xxxVergoedingen voor niet in loondienst verrichte arbeid
Q.III Lonen en salarissen
411xxxSalarissen personeel algemene en administratieve functies
412xxxSalarissen personeel hotelfuncties
413xxxSalarissen Personeel cliënt - c.q. bewonersgebonden functies
414xxxSalarissen Leerling personeel
415xxxSalarissen Personeel terrein- en gebonden functies
416xxxAndere vormen van honorering
419xxxSuppleties en andere kosten bij arbeidsongeschiktheid
Q.IV Sociale lasten
420xxxLoonbelasting
4221xxBerekende sociale kosten vakantiebijslag
4223xxAandeel werknemer premies sociale verzekeringen
4224xxAandeel werkgever premies sociale verzekeringen
4225xxZiektekostenverzekering
4229xxOvergeboekte sociale kosten
Q.V Pensioenlasten
4226xxPensioenkosten
Q.VI Afschrijvingen op immateriële vaste activa en materiële vaste activa
480xxxAfschrijvingskosten immateriële vaste activa
481xxxAfschrijvingskosten terreinvoorzieningen
482xxxAfschrijvingskosten gebouwen, verbouwingen, semi permanente gebouwen en houten paviljoens
483xxxAfschrijvingskosten installaties
484xxxAfschrijving medische inventaris, inventaris, vervoersmiddelen en automatisering
Q.VII Overige waardevermindering immateriële vaste activa en materiële vaste activa
Niets gevonden
Q.VIII Bijzondere waardevermindering van vlottende activa
Niets gevonden
Q.IX Overige bedrijfskosten
423xxxAndere personeelskosten
43xxxxKosten van voeding
44xxxxAndere hotelmatige kosten
45xxxxAlgemene kosten
46xxxxCliënt c.q. bewonergebonden kosten
47xxxxTerrein- en gebouwgebonden kosten
486xxxHuur terreinvoorzieningen, gebouwen, semi permanente gebouwen, houten paviljoens,  installaties, medische inventaris, inventaris, vervoersmiddelen en automatisering
489xxxDotaties
905xxxDotaties aan voorzieningen
911xxxZakelijke lasten en verzekeringen (Exploitatie van niet in het dienstverleningsproces opgenomen vaste activa)
912xxxOnderhoud (Exploitatie van niet in het dienstverleningsproces opgenomen vaste activa)
913xxxAfschrijvingen (Exploitatie van niet in het dienstverleningsproces opgenomen vaste activa)
914xxxRente (Exploitatie van niet in het dienstverleningsproces opgenomen vaste activa)
915xxxAndere kosten (Exploitatie van niet in het dienstverleningsproces opgenomen vaste activa)
921xxxBuitengewone lasten
931xxxBijzondere lasten
Q Som der bedrijfslastenSom Q.I, Q.II, Q.III, Q.IV, Q.V, Q.VI, Q.VII, Q.VIII, Q.IX
R.I Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
904xxxOverige opbrengsten financiële vaste activa en effecten
R.II Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
900xxxRentebaten
R.III Waardeverandering van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
903xxxWaardeveranderingen financiële vaste activa en effecten
R.IV Rentelasten en soortgelijke kosten
485xxxInterest
901xxxRente lasten
R Resultaat voor belastingen= P - Q + R.I + R.II - R.III - R.IV
S.I Belastingen
Niets gevonden
S.II Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
902xxxResultaat deelnemingen
S Resultaat na belastingen= R - S.I + S.II

Uitgangspunten

  • De meetperiode is 1-jan t/m 31-dec van het voorgaande jaar of 1-jan t/m 30-6 van het lopende jaar.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Bereken de jaarrekeningposten waarbij grootboekrubrieken genoemd zijn door van alle boekingen in de meetperiode voor de betreffende rubrieken de bedragen bij elkaar op te tellen.
  2. Bereken de jaarrekeningposten waarbij een sommatie is beschreven door die sommatie uit te voeren op basis van de in punt 1. berekende posten.
JaarrekeningpostBedrag
P.I Netto omzetStap 1
P.II Wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk ten opzichte van de voorafgaande balansdatumStap 1
P.III Geactiveerde productie voor het eigen bedrijfStap 1
P.IV Overige bedrijfsopbrengstenStap 1
P Som der bedrijfsopbrengstenStap 2
Q.I Kosten van grond- en hulpstoffenStap 1
etc. volgens structuur in bovenstaande tabel

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!