Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:17-07-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

18.3 - Kasstroomoverzicht o.b.v. grootboek (Prismant)

!!! Nog niet publiceren, de berekening van het kasstroomoverzicht is nog een open issue !!!

Indicator

Definitie: Kasstroomoverzicht

Teller: Kasstroomoverzicht over meetperiode 1-jan t/m 31-dec van het voorgaande jaar of 1-jan t/m 30-6 van het lopende jaar.

Noemer: n.v.t.

Toelichting

Deze indicator berekent geselecteerde posten in het kasstroomoverzicht gebaseerd op het SBR model van de KvK in de Nederlandse Taxonomie NT2024 - NT18 (20240126) - KvK: Jaarverantwoording 2023 NL GAAP - zorginstellingen. Uit deze taxonomie zijn in de Nederlandse zorg veelgebruikte posten geselecteerd en opgenomen in onderstaande tabel. De posten op niveau 1 zijn opgebouwd uit posten op niveau 2 die vervolgens weer opgebouwd zijn uit posten op niveau 3. Omdat er een selectie gemaakt is van veelvoorkomende posten kan het voorkomen dat de totalen van de subniveau's niet leiden tot het gerapporteerde bedrag op een hoofdniveau. De laatste kolom geeft de formele naam van iedere post weer die in andere indicatoren gebruikt worden.

Opmerking: Voor de jaarrekeningposten zijn de benamingen uit de Nederlandse Taxonomie gehandhaafd. De post "Uitgaven ter aflossing van leningen" is in de jaarrekeningen in de zorg veelal benoemd als "aflossing langlopende schulden".

JaarrekeningpostNiveauNaam
Kasstroom uit operationele activiteiten1CashFlowOperatingActivities
- Bedrijfsresultaat (toegepast in het kasstroomoverzicht)2OperatingResultCashFlow
- Aanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaat2AdjustmentsReconcileOperatingResult
-- Aanpassingen voor afschrijvingen3AdjustmentsDepreciationAndAmortisationExpense
-- Aanpassingen voor (terugneming van) bijzondere waardeverminderingen in de winst-en-verliesrekening3AdjustmentsImpairmentLossReversalImpairmentLossRecognisedInProfitLoss
-- Toename (afname) van de voorzieningen3IncreaseDecreaseProvisions
- Veranderingen in werkkapitaal2ChangesWorkingCapital
-- Afname (toename) van voorraden3IncreaseDecreaseInInventories
-- Afname (toename) van overige vorderingen3Afname (toename) van overige vorderingen
-- Toename (afname) van overige schulden3IncreaseDecreaseInOtherPayables
- Ontvangen interest (uit operationele activiteiten)2InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities
- Ontvangen dividenden (uit operationele activiteiten)2DividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivities
- Betaalde interest (voor operationele activiteiten)2InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities
- Betaalde dividenden (voor operationele activiteiten)2DividendsPaidClassifiedAsOperatingActivities
Kasstroom uit investeringsactiviteiten1CashFlowInvestingActivities
- Verwerving van immateriële vaste activa2PurchaseIntangibleAssets
- Verwerving van materiële vaste activa2PurchasePropertyPlantEquipment
- Verwerving van niet-geconsolideerde maatschappijen2PurchaseNonConsolidatedEntities
Kasstroom uit financieringsactiviteiten1CashFlowFinancingActivities
- Toename (afname) van de schulden aan banken2IncreaseDecreasePayablesCreditInstitutions
- Uitgaven ter aflossing van leningen2RepaymentsBorrowings
Geldmiddelen aan het begin van de periode1CashAndCashEquivalentsCashFlow(start van de periode)
Geldmiddelen aan het einde van de periode1CashAndCashEquivalentsCashFlow(einde van de periode)

Uitgangspunten

  • De meetperiode is 1-jan t/m 31-dec van het voorgaande jaar of 1-jan t/m 30-6 van het lopende jaar.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Selecteer de in bovenstaande tabel beschreven posten uit het kasstroomoverzicht voor de betreffende meetperiode.
JaarrekeningpostBedrag
Kasstroom uit operationele activiteitenStap 1
- Bedrijfsresultaat (toegepast in het kasstroomoverzicht)Stap 1
- Aanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaatStap 1
-- Aanpassingen voor afschrijvingenStap 1
etc. volgens structuur in bovenstaande tabel

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!