Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:27-06-2024

Inwerkingtreding:01-10-2024
Bekijk bron...

8.2.3 Percentage kosten personeel niet in loondienst (PNIL) Q3 2023

Indicator

Definitie: Percentage kosten van personeel niet in loondienst (PNIL).

Teller: Kosten van personeel niet in loondienst (PNIL).

Noemer: Kosten personeel in loondienst en personeel niet in loondienst.

Toelichting

Deze indicator betreft de kosten van personeelsleden niet in loondienst (PNIL) ten op zichte van personeel in loondienst (PIL) en personeel niet in loondienst (PIL).

Deze indicator betreft de kosten van zowel zorg- als niet zorg-gerelateerd personeel en wordt per kwartaal, per vestiging en voor de totale organisatie berekend.

Kosten personeel niet in loondienst (PNIL)

Kosten van personeel niet in loondienst (PNIL) betreft alle vergoedingen aan personeel die niet in loondienst en als uitzendkracht binnen de instelling werkzaam zijn. Hierbij kan gedacht worden aan uitzendkrachten, vergoedingen voor freelance bezigheidstherapeuten, consulenten, medisch adviseurs, docenten en dergelijke, maar ook voor medisch specialisten die niet in loondienst van de instelling werken. Denk bijvoorbeeld ook aan kappers en assistenten voor de eredienst en dergelijke.

Bij vergoedingen is geen sprake van een dienstbetrekking. De instelling is niet inhoudingsplichtig. Het personeel voert de door haar opgedragen werkzaamheden echter wel uit onder de (directe) leiding van de instelling, en maakt daarbij veelal gebruik van faciliteiten, materialen en gereedschappen van de instelling.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • uitzendkrachten en freelance medewerkers;
 • oproep- en invalkrachten voor zover de instelling daarvoor niet inhoudingsplichtig is;
 • medische en andere specialisten niet in loondienst.

Bij uitbestede werkzaamheden worden werkzaamheden niet uitgevoerd onder leiding van de instelling. Hiervoor koopt de instelling diensten in en geeft aan derden opdracht tot uit voering en leiding van dergelijke werkzaamheden (Bron: Rekeningschema-voor-zorginstellingen-Prismant - Utrecht, september 2004 Publicatienummer 203.25).

Ter illustratie staan in onderstaande tabellen de verwijzingen naar de betreffende rubrieken conform het Referentiegrootboekschema (RGS) en het Prismant rekeningschema.

Specificatie rubrieken RGS m.b.t. PNIL
WBedOvpUik W.B.A 4012010 Uitzendkrachten Uitzendkrachten overige personeelskosten
WBedOvpUikUik W.B.A010 4012010.01 Uitzendkrachten Uitzendkrachten overige personeelskosten
WBedOvpUikFor W.B.A020 4012010.02 Uitzendkrachten formatief Uitzendkrachten formatief
WBedOvpUikPrj W.B.A030 4012010.03 Uitzendkrachten projectmatig Uitzendkrachten projectmatig
WBedOvpUikBfo W.B.A040 4012010.04 Uitzendkrachten boven formatief Uitzendkrachten boven formatief
WBedOvpUikPro W.B.A050 4012010.05 Uitzendkrachten programma's Uitzendkrachten programma's
WBedOvpUit W.B.C 4012020 Uitzendbedrijven Uitzendbedrijven overige personeelskosten
WBedOvpMaf W.B.D 4012030 Management fee Management fee overige personeelskosten
WBedOvpZzp W.B.E 4012040 Ingehuurde ZZP-ers Ingehuurde ZZP-ers overige personeelskosten
WBedOvpPay W.B.F 4012050 Ingehuurde payrollers Ingehuurde payrollers overige personeelskosten
WBedOvpOip W.B.G 4012060 Overig ingeleend personeel Overig ingeleend personeel overige personeelskosten
Specificatie rubrieken Prismant m.b.t. PNIL
418000 Vergoedingen voor niet in loondienst verrichte arbeid
418100 Uitzendkrachten
418200 Overig personeel niet in loondienst

Kosten personeel in loondienst (PIL)

Loonkosten van personeel in loondienst betreft de salariskosten van in dienstbetrekking verrichte arbeid op basis van een arbeidsovereenkomst. De instelling treedt op als werkgever en is uit dien hoofde inhoudingsplichtig voor de loonbelasting en premieheffing. (Bron: Rekeningschema-voor-zorginstellingen-Prismant - Utrecht, september 2004 Publicatienummer 203.25, pagina 29).

Op grond van hiervan worden tot de salarissen gerekend:

 • Brutosalaris (volgens inschalingtabellen) inclusief doorbetaalde salarissen tijdens ziekte;
 • Vakantiebijslag;
 • Vergoedingen voor overwerk, onregelmatige dienst, bereikbaarheids-, aanwezigheids- en slaapdienst;
 • Eindejaarsuitkeringen e.d. (Bron: Rekeningschema-voor-zorginstellingen-Prismant - Utrecht, september 2004 Publicatienummer 203.25, pagina 30).

Ter illustratie staan in onderstaande tabellen de verwijzingen naar de betreffende rubrieken conform het Referentiegrootboekschema (RGS) en het Prismant rekeningschema.

Specificatie rubrieken RGS
WPerLes S.A 4001000 Lonen en salarissen
WPerSol S.B 4002000 Sociale lasten
Specificatie rubrieken Prismant
411 Algemene en administratieve functies
412 Hotelfuncties
413 Patiënt- c.q. bewonergebonden functies
414 Leerling personeel
415 Terrein- en gebouwgebonden functies
422100 Berekende sociale kosten vakantiebijslag
422300 Aandeel werknemer premies sociale verzekeringen
422400 Aandeel werkgever premies sociale verzekeringen
422410 Korting / vrijlating basispremie WAO / werkgeversdeel Awf (Algemeen werkloosheidsfonds)
422500 Ziektekostenverzekering
422600 Pensioenkosten
422900 Overgeboekte sociale kosten

Uitgangspunten

 • De loonkosten van personeel in loondienst worden geïncludeerd.
 • De kosten van stagiaires worden niet geïncludeerd.
 • De sociale kosten en overige kosten van personeel in loondienst worden niet geïncludeerd.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

 1. Bereken de kosten die vallen onder personeel niet in loondienst (PNIL) voor de betreffende meetperiode per vestiging en voor de totale organisatie.
 2. Bereken de kosten die vallen onder personeel in loondienst (PIL) en PNIL voor de betreffende meetperiode per vestiging en voor de totale organisatie.
 3. Deel per vestiging en voor de totale organisatie de resultaten uit stap 1 door de resultaten uit stap 2 en vermenigvuldig met 100%.
Periode:Kosten PNIL (Euro)Kosten PIL (Euro)Percentage PNIL t.o.v. PIL+PNIL
Totaal organisatieStap 1Stap 2Stap 3
Vestiging 1Stap 1Stap 2Stap 3
Vestiging 2Stap 1Stap 2Stap 3
Vestiging NStap 1Stap 2Stap 3
Vestiging Overig (vestiging onbekend)Stap 1Stap 2Stap 3

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!